Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w 2014 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.3.2014
Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 08 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.[1]) w związku z art. 30 ust. 1  ustawy z dn. 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 594 i 645 oraz 1318) oraz uchwałą Nr XXVI.189.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku przez organizacje pozarządowe.

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Wójt Gminy


Zenon Kotarski

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.3.2014 
Wójta Gminy Domaszowice 
z dnia 08 stycznia 2014 r.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych
w 2014 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

A. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego.
B. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym.

I. Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegające w szczególności na:

 - uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym,

 - podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo - wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych,

 - organizowaniu imprez i zawodów sportowych na terenie gminy,

 - organizowaniu zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy,

 - propagowaniu kultury fizycznej w środowisku wiejskim gminy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2014 roku wynoszą:

 - na zadanie opisane w punkcie A - 40.000 zł,

 - na zadania opisane w punkcie B - 10.000 zł.

 2. W 2013 roku na realizację zadań przekazano organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w sferze kultury fizycznej kwotę 50.000 zł (zadanie A – 33.000 zł, zadanie B – 7.000 zł), w 2012 roku kwotę 60.000 zł (zadanie A – 50.000 zł, zadanie B – 10.000 zł).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacje na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 2. Podmioty określone w punkcie 1  mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty wg wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 3. Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.

 4. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów.

 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowania w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 6. Wójt Gminy może:

 - odwołać konkurs bez podania przyczyny,

 - przesunąć termin składania ofert,

 - dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

 1. Zadania powinny być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 roku.

 2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

V. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 04 lutego 2014 r. do godz. 1530 z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert", w Sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data dostarczenia stempla pocztowego.

 2. Oferty mogą być składane na zadania wymienione w ogłoszeniu, jako oferty wspólne kilku podmiotów.

 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonywania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

 4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wg. wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

 2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

 3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

 4. Do rozpatrzenia ofert pod względem formalnym i merytorycznym zostanie powołana komisja konkursowa. Przy ocenie ofert na dotacje uwzględnia się w szczególności:

 1) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym ogłoszeniem,

 2) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,

 3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,

 4) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,

 5) ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,

 6) pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych,

 7) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa dotyczącymi proponowanego zadania,

 8) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, w porównaniu z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,

 9) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.

 5. Umowa zostanie zawarta z organizacjami których oferta zostanie pozytywnie oceniona przez komisję i zapewni realizację przynajmniej czterech zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu w dziale I. Rodzaj zadania ustęp 1.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju:

 a. w roku ogłoszenia konkursu:

 - nie zrealizowano i nie ma w trakcie realizacji zadań w momencie ogłoszenia niniejszego konkursu ofert,

 b. w roku poprzednim:

 - zrealizowano zadanie określone w punkcie A niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania – 34.500,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 33.000,00 zł,

 - zrealizowano zadanie określone w punkcie B niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania – 7.200,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 7.000,00 zł.

DOCOświadczenie do oferty.doc (30,50KB)

Wzory ofert, umów oraz rozliczenia zadania.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378