Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Domaszowicach działka 5/59

                                                                                    Domaszowice, dnia 05.12.2013 r.

 

 

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y ch  d o  d z i e r ż a w y

 

      W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.102.2013 z dnia 27 listopada 2013 roku.   W ó j t   G m i n y   wyznacza do dzierżawy:

  1. Działkę numer 5/59 o pow. 3,0001 ha, karta mapy 3, KW OP1U/00071781/6 w obrębie Domaszowice.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice  teren oznaczony jest symbolem US, KS  – tereny  sportu i rekreacji.

     Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi -  1,2852 q żyta

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Domaszowice na okres 21 dni t.j. od dnia 05 grudnia 2013 do 27 grudnia 2013 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domszowice.pl.

     Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

                                                                     

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                       Domaszowice