Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 06/2013

                                                                                         Domaszowice, dnia 27.06.2013 r.

 

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y ch  d o  d z i e r ż a w y

 

W związku z  podjętą uchwałą Rady Gminy Domaszowice NR XXIV.176.2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku.  W ó j t   G m i n y wyznacza do dzierżawy:

1.  Działka numer 645 o pow. 0,7300 ha, karta mapy 2, KW OP1U/00042897/0 w obrębie Strzelce.

W studium uwarunkowań i kierunków zagosposdarowania przestrzennego gminy Domaszowice teren oznaczony jest symbolem RZ – teren łąk i pastwisk.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi -  1,5843 q żyta

2. Działka numer 607/5 o pow. 0,2300 ha, karta mapy 2, KW OP1U/00042897/0 w obrębie Strzelce.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi  Strzelce teren oznaczony jest symbolem ZMU- tereny zabudowy zagrodowej  i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi -  0,5528q żyta

3.  Działka numer 74/1 o pow. 0,0601 ha, karta mapy 1, KW OP1U/00055358/4 w obrębie Domaszowice.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi  Domaszowice teren oznaczony jest symbolem ZMU- tereny zabudowy zagrodowej  i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi -  0,1674 q żyta

4.  Działka numer 232 o pow. 1,0300 ha, karta mapy 1, KW OP1U/00042506/3 w obrębie Woskowice Górne.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi  Woskowice Górne teren oznaczony jest symbolem UPs- tereny usług sportu.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi -  zwolniony

 

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Domaszowice na okres 21 dni tj od dnia 27 czerwca 2013 do 19 lipca 2013 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domszowice.pl

     Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

                                                                                                                                                                  

Wójt Gminy Domaszowice