Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy Domaszowice - informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów

Ogłoszenie

Wójta Gminy Domaszowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2 i 3, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), podaję do wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów,

w dniach od 03 czerwca 2013r. do 01 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaszowicach ul. Główna 26 pokój nr 6 w godz. 800 do 1500

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaszowicach ul. Główna 24 w sali narad Urzędu Gminy, godz. 12oo

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej,
  2. ustnie do protokołu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2013 r.

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                              /-/ Zenon Kotarski