Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o Naborze na Wolne Stanowisko Urzędnicze - Stanowisko ds. księgowania opłat oraz gospodarowania odpadami komunalnymi - rozstrzygnięty

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

1. Stanowisko pracy:

          Stanowisko ds.  księgowania opłat oraz gospodarowania odpadami komunalnymi

            Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  pełni praw publicznych,
 6.  nieposzlakowana opinia,
 7. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 8. znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw,  Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej,
 9. dobra znajomość terenu Gminy Domaszowice,
 10. dyspozycyjność,
 11. gotowość do pracy w terenie,
 12. prawo jazdy kat. B.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. preferowany kierunek studiów: ochrona środowiska, inżynieria środowiska,
 2. odporność na stres,
 3. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
 4. wysoka kultura osobista.

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1) prowadzenie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Domaszowice, a w szczególności ewidencjonowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,     

2) prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty zaległych opłat,

3) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Domaszowice

4) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli   nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

5) opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,

  6) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień  publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

  7) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi w tym sprawozdań budżetowych,

  8) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice, kontrola poprawności złożonych deklaracji,

  9) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

 11) planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

 12) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

 13) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów,

 14) przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,

15)  prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za odpady komunalne,

16) kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami,

17) przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

18) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej  z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat,

2) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

4) wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca,

5) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6) kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,

7) praca w terenie.

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7.  Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w kwietniu 2013 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26,  46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na Stanowisko  ds. księgowania opłat oraz gospodarowania odpadami komunalnymi”  w terminie do 28 maja 2013 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Anna Bodzioch – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 77 410 82 50, wew. 105 (informacje formalne związane z dokumentacją konkursową), Ewelina Moniuszko-Czuczwara – Skarbnik Gminy,  tel. 77 410 82 50, wew. 103 (informacje merytoryczne).  

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice – www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice,  ul. Główna  26 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice www.domaszowice.pl

 

                                                                                  Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski

                                                          

Domaszowice, 17.05.2013  r.


Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu

 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 oferty. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Osoby, które zakwalifikowały się na rozmowę kwalifikacyjną:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Mateusz Bieniek

Fałkowice

2

Marcin Korecki

Domaszowice

3

Justyna Szymańska

Namysłów

4

Justyna Ziomek-Tronina

Namysłów

Domaszowice, 2013.05.31

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko ds. księgowania opłat oraz gospodarowania odpadami komunalnymi odbędzie się 06 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                      Alicja Piasecka


Informacja Wójta Gminy Domaszowice o wyniku naboru na stanowisko ds. ksiegowania opłat oraz gospodarowania odpadami komunalnymi:

PDFInformacja o wyniku naboru.pdf

 

- w punkcie 8 poprawiono błąd pisarski: było 28 maja 2012 r. powinno być 28 maja 2013 r.

- dodano listę osób spełniających wymogi formalne

- dodano informację o wyniku naboru