Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POSTĘPOWANIE SKARGOWO - WNIOSKOWE

Postępowanie skargowo - wnioskowe unormowane zostało w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46)

Prawo składania skarg i wniosków do organów jednostek samorządu terytorialnego jest zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Organy samorządu terytorialnego rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
- rady gminy – jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
- organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – jest wojewoda,
- wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych – jest rada gminy.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Kierownicy tych organów lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

 

W Urzędzie w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

- Wójt Gminy Domaszowice - w poniedziałki w godz. 14.00-17.00

- Sekretarz Gminy oraz Kierownicy Referatów - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

PDFZarządzenie.OR.120.23.2019.2019-11-26 w sprawie organizacji przyjmowania skag, wniosków i petycji.pdf (211,97KB)


Dyżur Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Jachym pełni dyżur w I i III (oraz ewentualnie V) poniedziałek miesiąca w godz. 14:00 – 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice - pokój nr 13.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Krzysztof Białkowski pełni dyżur w II i IV poniedziałek miesiąca w godz. 14:00 – 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice - pokój nr 13.

W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Rady Gminy, tel. 774108285 wew. 115