Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach

Kierownik - Bożena Białkowska
ul. Główna 24a, 46-146 Domaszowice
tel./fax. 419 44 51
e-mail:

elektroniczna skrzynka podawcza:

http://www.esp.sygnity.pl/jednostka?kod=331

 

PDFInformacja dotycząca udostępniania przez OPS usługi polegającej na komunikowaniu się osób doświadczających trudności w komunikowaniu się.pdf (140,79KB)

 

Adres:

ul. Główna 24a,

46-146 Domaszowice
tel./fax. 77 419 44 51
e-mail: 

NIP:752-11-55-424

REGON: 004503548

 

Godziny pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej:

poniedziałek - piątek 7:30 -15:30

 

Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach :

  • Bożena Białkowska – Kierownik
  • Justyna Adach - Główny księgowy,
  • Magdalena Adamska-Wiącek – Starszy specjalista pracy socjalnej,
  • Jolanta Sławska – Specjalista pracy socjalnej,
  • Katarzyna Kardasz-Nowak – Pracownik socjalny,
  • Ewa Walczak-Janki – Asystent rodziny,
  • Kamila Majcher – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych,
  • Aneta Maj – Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

 

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach: bip.ops.domaszowice.pl

 

clip_image002.jpeg

Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w programie:

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
w postaci dystrybucji paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015
 

 

 


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Do zadań podstawowych Ośrodka Pomocy Społecznej należy analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej, ustalanie i realizacja form pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń oraz pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej.

 Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

- praca socjalna;

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

- dożywianie dzieci;

- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

- współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:  

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się:

- prowadzeniem Funduszu Alimentacyjnego,

-przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych,

- przyznawaniem i wypłatą jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowego”.

 

Do dodatków do zasiłku rodzinnego zaliczają się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

- samotnego wychowywania dziecka,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- rozpoczęcia roku szkolnego,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

DOCREGULAMIN WYNAGRADZANIA OPS DOMASZOWICE.doc (32,50KB)

 

Przydatne druki:

PDFOswiadczenia o dochodach - fundusz alimentacyjny.pdf (86,08KB)

 

PDFOświadczenia - świadczenia rodzinne.pdf (72,84KB)

 

PDFOświadczenia o dochodach - świadczenia rodzinne.pdf (99,75KB)

 

PDFWniosek - jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia się dziecka.pdf (89,85KB)

 

PDFWniosek - specjalny zasiłek opiekuńczy.pdf (96,29KB)

 

PDFWniosek - świadczenie pielęgnacyjne.pdf (86,02KB)

 

PDFWniosek - wspieranie niektórych osób śp.pdf (39,21KB)

 

PDFWniosek - zasiłek pielęgnacyjny.pdf (81,67KB)

 

PDFWniosek - zasiłek rodzinny.pdf (131,13KB)

 

PDFWniosek o przelewanie zasiłku na konto.pdf (83,12KB)

 

PDFWniosek- fundusz alimentacyjny.pdf (86,68KB)

 

PDFZaświadczenie o wynagrodzeniu - pomoc społeczna.pdf (74,01KB)