Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 13.00           Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy          Informacje o jakości powietrza          Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)         Czad i ogień!          GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień        

Dziś jest: sobota, 23-02-2019
Imieniny Damiana, Romana, Romany

Szukaj na stronach BIP

GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.

Uchwała budżetowa na rok:

2017 PDFUchwała Nr XXII.134.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok.pdf

2016 PDFUchwała Nr XII.69.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok.pdf

2015 PDFUchwała.IV.13.2014.2014-12-30 w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Domaszowice na 2015 rok.pdf

2014 PDFUchwała.XXVII.204.2013.2013-12-27 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2014 rok.pdf

2013 PDFUchwała.XX.142.2012.2012-12-28 w sprawie uchwalenia budzetu na 2013 rok.pdf

2012 PDFUchwała.XII.78.2011.2011-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2012 r.pdf

2011 PDFUchwała.III.10.10.2010-12-28 uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok.pdf

2010 PDFUchwała Budżetowa na rok 2010.XXXIII.186.09.2009.pdf

2009 PDFuchwała XXII.123.08.PDF

2008 PDFUchwała XIII.68.07.PDF

2007 PDFUchwała IV.16.2006.PDF

2006 PDFUchwała XXIX.184.05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r..PDF

2005 DOCUchwała Nr XXI.141.04 z dn. 28.12.04 uchwalenie budżetu.doc

Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
Projekt budżetu przygotowuje wójt. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi okreśła rada gminy.
Dochodami gminy są:
- podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
- dochody z majątku gminy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa.
Dochodami gminy mogą być:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
- spadki, zapisy i darowizny,
- inne dochody.
W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.
Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt informuje ponadto mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
Kontrolę gospodarki finansowej gmin sprawują regionalne izby obrachunkowe.

 

DOCOBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY DOMASZOWICE NA 2003r.doc

DOCUchwała Nr III.16.02 z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r..doc