Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - 2003r.

- Zarządzenie Nr 1/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 03 stycznia 2003r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2003-2007 rok. – na podstawie zarządzenia ustalono harmonogram zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach oraz ich tematykę.


- Zarządzenie Nr 2/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej – powołano komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiące własność gminy, Przewodniczącym komisji został Jan Nowak, członkami – Józef Prowideniec, Bronisława Rudnicka, Stanisława Kramarz i Helena Małaczyńska.


- Zarządzenie Nr 3/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej – powołano komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargu w ramach Programu SAPARD na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Domaszowicach ulica Polna – 685m”, Przewodniczącym komisji został Marek Wojtaszczyk, Sekretarzem – Stanisława Kramarz, osoby głosujące – Bronisława Rudnicka, Helena Małaczyńska i Roman Gil.


- Zarządzenie Nr 4/2003 Wójta Gminy w Domaszowicach z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach nauczycielowi Pani Wiolecie Piłyp – powierzono obowiązki pełnienia dyrektora na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.


- Zarządzenie Nr 5/2003 Wójta Gminy w Domaszowicach z dnia 20 marca 2003r. w sprawie opracowania układu wykonawczego i przekazania jednostkom realizującym budżet – zarządzono układ wykonawczy budżetu gminy – dochody i wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów.


- Zarządzenie Nr 6/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 28 marca 2003r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Domaszowicach sprawozdania z wykonanego budżetu gminy za 2002 rok oraz przesłania jego dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

- Zarządzenie 6a/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, socjalnego i innych pomieszczeń.


- Zarządzenie Nr 7/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 21 maja 2003r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach.

- Zarządzenie Nr 7a/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 21 maja 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003r.


- Zarządzenie Nr 8/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach – w skład komisji weszli przedstawiciele organu prowadzącego – Czesław Katryk, Władysław Krzempek i Helena Marszałek, ze strony organu nadzoru pedagogicznego – Małgorzata Kowalik, Gabriela Kobaka i Krystyna Cejmer, ze strony rady pedagogicznej – Barbara Białkowska i Alicja Wronka, ze strony rodziców – Sylwia Spiller i Jolanta Karońska oraz ze strony związków zawodowych – Marek Matysik i Bogusława Markowicz.


- Zarządzenie Nr 9/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie opracowania układu wykonawczego i przekazania jednostkom realizującym budżet - zarządzono układ wykonawczy budżetu gminy – dochody i wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów.


- Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. odbioru inwestycji – powołano komisję ds. odbioru inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w miejscowości Domaszowice, w skład komisji weszli: Helena Małaczyńska – jako Przewodnicząca oraz Członkowie: ze strony wykonawcy robót – Krzysztof Biczysko i Arkadiusz Stachurski, ze strony inwestora – Stanisława Kramarz i Roman Gil. Komisja ma pracować do dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji.


- Zarządzenie Nr 11/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 11 lipca 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 250.000 zł – kredyt zaciągnięto na pokrycie występującego niedoboru budżetu w roku 2003, spłata kredytu zostanie pokryta z podatków rolnego i od nieruchomości.


- Zarządzenie Nr 12/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaszowicach.


- Zarządzenie Nr 13/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 19 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaszowicach – w skład komisji weszli przedstawiciele organu prowadzącego – Czesław Katryk jako przewodniczący, Władysław Krzempek i Edward Januszkiewicz, organu pedagogicznego – Jan Kubów, Irena Szott i Jadwiga Trzęsowska, rady pedagogicznej – Wiesława Ohlaszeny i Bożena Hendrysiak, rodziców – Marek Duda i Stanisław Wrzesiński, zawodowych organizacji związkowych – Elżbieta Idzi i Tadeusz Wójtowski.


- Zarządzenie Nr 14/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Domaszowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.


- Zarządzenie Nr 15/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaszowicach nauczycielowi Pani Elżbiecie Wojtowicz – pełnienie obowiązków dyrektora powierzono na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zarządzenie obowiązuje od 1 września 2003r.


- Zarządzenie Nr 16/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania Pani Bogumiły Jaremko z Przedszkola w Domaszowicach do Szkoły Podstawowej w Polkowskiem - przeniesienia dokonano z dniem 01 września 2003r. do dnia 31 sierpnia 2004r.,

- Zarządzenie Nr 17/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach Pani Wiolecie Piłyp - powierzono stanowisko na okres 5 lat, tj. do dnia 31 sierpnia 2008r.,

- Zarządzenie Nr 18/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania,

- Zarządzenie Nr 19/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 08 września 2003r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami w ramach danego działu,

- Zarządzenie Nr 20/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 01 października 2003r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami w ramach danego działu,

- Zarządzenie Nr 21/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 02 października 2003r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami paragrafami w ramach danego działu.

- Zarządzenie Nr 21a/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 02 października 2003r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli w jednostkach.

- Zarządzenie Nr 22/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na rok 2004 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

- Zarządzenie Nr 23/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

- Zarządzenie Nr 24/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu i przekazania jednostkom realizującym budżet oraz harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy.

- Zarządzenie Nr 25/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia ksiag rachunkowych przy użyciu programu komputerowego.

- Zarządzenie Nr 26/2003 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ustalania zasad refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych.