Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Są przepisami gminnymi, stanowiącymi treść uchwał Rady Gminy. Plany sporządza się dla obszaru gminy lub jej części albo zespołu gmin lub jego części.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustala się, w zależności od potrzeb:
- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
- linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,
- tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
- granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
- lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne intensywności zabudowy,
- zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
- szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,
- tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,
- granice obszarów: zorganizowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz przekształceń obszarów zdegradowanych.
Do miejscowego planu dołącza się także prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. Integralną jego częścią jest rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Domaszowice posiadają obecnie wsie:
- Domaszowice - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr III/117/97 z dnia 20 grudnia 1997r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 9 z dnia 17-04-1998r. pod poz. 45, opracowany w Przedsiębiorstwie Projektowo-Usługowym "Pro Urbi" we Wrocławiu, autorzy - Władysław Horubski, Anna Horubska, Antoni Wróbel, dyrektor - Zofia Secomska-Marek,
- Strzelce - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XIII/91/2000 z dnia 30 czerwca 2000r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 56/00 z dnia 18-09-2000r. pod poz. 304, opracowany w Firmie "Przestrzeń" Biuro Usług Projektowych s.c. Władysław Horubski, Anna Horubska we Wrocławiu,
- Gręboszów - plan przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/263/02 z dnia 12 września 2002r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 104 z dnia 16-10-2002r. pod poz. 1362, opracowany w pracowni urbanistycznej "URB-PLAN" Heleny Nowik w Opolu,

- Zofijówka - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr IX/54/03 z dnia 22 października 2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 97 z dnia 04 grudnia 2003r. pod poz. 1861,

- Wielołęka - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr IX/52/03 z dnia 22 października 2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 100 z dnia 09 grudnia 2003r. pod poz. 1900,

- Nowa Wieś - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr IX/53/03 z dnia 22 października 2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 101 z dnia 11 grudnia 2003r. pod poz. 1911,

- Polkowskie - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XII/74/03 z dnia 29 grudnia 2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 17 z dnia 16 marca 2004r. pod poz. 426,

- Siemysłów - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XII/73/03 z dnia 29 grudnia 2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 17 z dnia 16 marca 2004r. pod poz. 425,

- Woskowice Górne - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XIV/86/04 z dnia 26 kwietnia 2004r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 38 z dnia 09 czerwca 2004r. pod poz. 1118,

- Włochy - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XIV/87/04 z dnia 26 kwietnia 2004r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 39 z dnia 16 czerwca 2004r. pod poz. 1141,

- Dziedzice - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XIV/88/04 z dnia 26 kwietnia 2004r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 39 z dnia 16 czerwca 2004r. pod poz. 1142.