Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium określa politykę przestrzenną gminy, uwzględnia uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa. Studium uchwala Rada Gminy.
W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych,
- stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- prawa własności gruntów,
- jakości życia mieszkańców,
- zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Domaszowice zostało uchwalone uchwałą Rady Gminy Nr XIX/60/96 z dnia 26 kwietnia 1996r.
Opracowanie:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "Pro-Urbi" Sp. z o.o., Al. Matejki 3, 50-333 Wrocław
Zespół autorski:
Główny projektant - mgr inż. arch. Agnieszka Leśniak-Mądry
Dyrektor - mgr Zofia Secomska-Marek
Zespół - mgr Teresa Banaś, mgr inż. Stanisław Suligowski, dr Zbigniew Rinke, stud. arch. Grzegorz Kosturek, tech. Krystyna Szymańska