Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium określa politykę przestrzenną gminy, uwzględnia uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa. Studium uchwala Rada Gminy.
W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych,
- stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- prawa własności gruntów,
- jakości życia mieszkańców,
- zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Domaszowice zostało uchwalone uchwałą Rady Gminy Nr XXXI.246.2022 z dnia 28 stycznia 2022 r w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice.

Opracowanie:
"WROCAL" BORYCZKA ROBERT, ul. Krucza 10/9, 59-300 Lubin

Zespół projektowy:
mgr inż. Katarzyna Zdeb–Kmiecik
mgr Robert Boryczka

System Informacji Przestrzennej Gminy Domaszowice: https://sip.gison.pl/domaszowice