Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 13.00                             INFORMACJA! W dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy Domaszowice będzie nieczynny! Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: środa, 19-12-2018
Imieniny Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Szukaj na stronach BIP

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium określa politykę przestrzenną gminy, uwzględnia uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa. Studium uchwala Rada Gminy.
W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych,
- stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- prawa własności gruntów,
- jakości życia mieszkańców,
- zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Domaszowice zostało uchwalone uchwałą Rady Gminy Nr XIX/60/96 z dnia 26 kwietnia 1996r.
Opracowanie:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "Pro-Urbi" Sp. z o.o., Al. Matejki 3, 50-333 Wrocław
Zespół autorski:
Główny projektant - mgr inż. arch. Agnieszka Leśniak-Mądry
Dyrektor - mgr Zofia Secomska-Marek
Zespół - mgr Teresa Banaś, mgr inż. Stanisław Suligowski, dr Zbigniew Rinke, stud. arch. Grzegorz Kosturek, tech. Krystyna Szymańska