Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 13.00                             INFORMACJA! W dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy Domaszowice będzie nieczynny! Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: środa, 19-12-2018
Imieniny Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Szukaj na stronach BIP

Tryb działania organów

Organy samorządu gminnego działają na podstawie przepisów prawa. Obowiązane są prowadzić postępowanie administracyjne w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.
Organy gminy są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Organy gminy obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Organy gminy powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.
Sprawy należy załatwiaćw formie pisemnej. Mogą byćzałatwiane także ustnie wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie.
Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne.

Szczegółowy tryb działania organów gminy - Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, Wójta Gminy został opisany w dziale - ORGANY GMINY