Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 13.00           Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy          Informacje o jakości powietrza          Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)         Czad i ogień!          GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień        

Dziś jest: sobota, 23-02-2019
Imieniny Damiana, Romana, Romany

Szukaj na stronach BIP

KOMISJE STAŁE RADY GMINY

Zgodnie z zapisem art. 21 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Zasady i tryb działania komisji stałych określa statut gminy.

KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA, ZAOPATRZENIA, HANDLU I USŁUG ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA:

- Białkowski Krzysztof - Przewodniczący

- Kułakiewicz Andrzej

- Rybka Ryszard

- Działański Mieczysław

- Prowideniec Józef

- Dutkiewicz Halina

- Jachym Zbigniew

 

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I SAMORZĄDU:

- Grabowski Czesław - Przewodniczący

- Warga Jacek P

- Poprawa Anna

- Sołtys Grzegorz

- Chrzanowski Albin

- Chrabańska Dominika

- Rybka Ryszard

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI:

- Dutkiewicz Halina - Przewodniczący

- Wolska Ewelina - Zastępca przewodniczącego

- Sołtys Grzegorz

- Poprawa Anna

- Warga Jacek