Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO DS. PROMOCJI - rozstrzygnięty

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

1. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. promocji w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Wymiar czasu pracy : pełny etat

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      wykształcenie wyższe,

2)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

3)      korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,

4)      niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5)      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

6)      biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna,  Corel),

7)      znajomość przepisów prawa o samorządzie gminnym, Prawa o stowarzyszeniach,

8)      znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków unijnych na obszarach wiejskich.

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      podstawowa wiedza na temat gminy Domaszowice (obszar, historia, przyroda, uwarunkowania geograficzne, kultura, sport, zabytki, infrastruktura, itp.)

2)      odpowiedzialność,

3)       gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

4)      zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole.

 

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1)      Promocja gminy

2)      Współpraca z organizacjami pozarządowymi

3)      Redagowanie strony internetowej gminy

4)      Koordynowanie działań związanych z programem „Odnowa wsi w województwie opolskim” na terenie gminy

5)      Koordynowanie działań związanych z przystępowaniem gminy do stowarzyszeń

6)      Prowadzenie działań informacyjnych dla beneficjentów z terenu gminy   o dostępnych dla nich funduszach pomocowych 

 

5. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      kwestionariusz osobowy,

6)      oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. promocji”  w terminie do 5 października 2009 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Dagmara Bak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50 wew. 111. 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

 

___________________________________________________________________________________________________

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Chrzanowska Magdalena

Gręboszów

2

Mędrecka Ewelina

Wołczyn

3

Mleczko Joanna

Ziemiełowice

4

Morga Marta

Wołczyn

5

Szymańska Justyna

Namysłów

6

Ziomek Justyna

Namysłów

 

 Domaszowice, 12.10.2009 r.

____________________________________________________________

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko ds. promocji odbędzie się dnia 21.10.2009 r. (środa) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy

 

_______________________________________________

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. PROMOCJI

 

Wójt Gminy Domaszowice informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26,   46-146 Domaszowice do zatrudnienia na

 

Stanowisku ds. promocji

 

wybrana została Pani Marta Morga, zamieszkała w Wołczynie.

 

 Uzasadnienie wyboru:

 

            Pani Marta Morga spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze,  wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz wiedzą niezbędną do zatrudnienia na stanowisku ds. promocji. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym, ukończyła Politechnikę Wrocławską, wykazała się znajomością przepisów prawa o samorządzie gminnym, Prawa o stowarzyszeniach, znajomością zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków unijnych na obszarach wiejskich, a także obszerną wiedzą na temat gminy Domaszowice.

            Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka udzielała odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania z zakresu: ustroju samorządu gminnego, Prawa o stowarzyszeniach, zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na rozwój obszarów wiejskich oraz informacji na temat gminy Domaszowice.


Wójt Gminy - Zenon Kotarski

 

 Domaszowice, 21.10.2009r.

 

PDFProtokół z konkursu.PDF (41,32KB)


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Bak
Data wytworzenia: 2009.09.22