Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - rozstrzygnięty

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

1. Stanowisko pracy:

            Stanowisko ds. księgowości budżetowej

            Wymiar czasu pracy : pełny etat

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

1)      wykształcenie co najmniej średnie, preferowane ekonomiczne, z zakresu rachunkowości lub dziedzin pokrewnych,

2)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

3)      korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,

4)      niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5)      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

6)      biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

7)      znajomość przepisów prawa o samorządzie gminnym, o finansach publicznych,  o rachunkowości.

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

1)      staż pracy w księgowości,

2)      znajomość zasad prowadzenia księgowości,

3)      znajomość programów finansowo-księgowych,

4)      odpowiedzialność,

5)      gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

6)      zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole.

 

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 

1)      Prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych w formie elektronicznej i papierowej.

2)      Uzgadnianie sald.

3)      Ubezpieczanie majątku trwałego.

4)      Kompletowanie dokumentacji i księgowanie w urządzeniach księgowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych syntetycznie.

5)      Sporządzanie na urządzeniach księgowych sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych, przesyłanie ich w formie elektronicznej  oraz archiwizacja na odpowiednich nośnikach.

6)      Kompletowanie dokumentacji dowodów księgowych.

7)      Rozliczanie inwentaryzacji.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      kwestionariusz osobowy,

6)      oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w terminie do 22 kwietnia 2009 roku.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Barbara Bednarz – Skarbnik Gminy, tel. 077 410 82 50, wew. 103 (inf. merytoryczne) i Dagmara Bak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50 wew. 111 (inf. formalne związane z dokumentacją konkursową).

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski

                                                                                             

 

Domaszowice, 10.04.2009r.

 

____________________________________________________________

 

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu
 
Lp.
Imię i Nazwisko
Miejsce zamieszkania
 
1
 
Borkowska Beata
 
 
Domaszowice
 
Domaszowice, 27.04.2009r.
 
 
____________________________________________________________
 
Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko ds. księgowości budżetowej odbędzie się dnia 29.04.2009r. (środa) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy
________________________________________________________
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 

 

Wójt Gminy Domaszowice informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26,   46-146 Domaszowice do zatrudnienia na

 

Stanowisku ds. księgowości budżetowej

 

wybrana została Pani Beata Borkowska, zamieszkała w Domaszowicach.

 

Uzasadnienie wyboru:

            Pani Beata Borkowska spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze,  wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku ds. księgowości budżetowej. Kandydatka legitymuje się wykształceniem ekonomicznym (technik ekonomista), ukończyła szkołę policealną w zawodzie technik ekonomista – finanse  i rachunkowość. Wykazała się także stażem pracy w księgowości w zakresie kadrowo-płacowym.

            Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka udzielała odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania z zakresu: ustroju samorządu gminnego, nadzoru nad samorządem, budżetu gminy, dochodów i wydatków budżetowych, klasyfikacji budżetowej, dekretacji faktur, listy płac.

 

 

                       /-/ Wójt Gminy

                       Zenon Kotarski

                                                                                         

Domaszowice, 29.04.2009r.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Bak
Data wytworzenia: 2009.04.10