Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS NA STANOWISKO DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - rozstrzygnięty


 

Wójt Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
poszukuje kandydata(tki) na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
 
Od kandydata(tki) oczekujemy:
 
Wymagania obowiązkowe: 
  • wykształcenie co najmniej średnie: ekonomiczne, z zakresu rachunkowości lub dziedzin pokrewnych,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych,
  • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
  • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
  • znajomość przepisów prawa: ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych i ustawy o systemie oświaty.
 
Wymagania dodatkowe:
  • staż pracy na stanowisku księgowego
  • mile widziany staż pracy na stanowisku związanym z obsługą finansową gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.
 
Wymiar czasu pracy : pełny etat
 
Główne zadania wykonywane na stanowisku:
1.     Bieżące kompletowanie dowodów księgowych i prowadzenie urządzeń księgowych wszystkich placówek oświatowych gminy Domaszowice zgodnie z ustawą  o rachunkowości i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.      Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych oraz miesięczne uzgadnianie kont analitycznych z syntetycznymi.
3.      Dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z planem kont i klasyfikacją budżetową, oddzielnie dla każdej jednostki oświatowej.
4.     Przygotowywanie do zapłaty rachunków gotówkowych i bezgotówkowych i innych dowodów będących podstawą wypłaty środków z rachunku danej placówki, sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym.
5.     Sprawdzanie raportów kasowych oraz kontrola kwitariuszy przychodowych.
6.     Bieżąca kontrola poprawności sporządzania przelewów wynagrodzeń z listami płac  i odnotowanie tego faktu na liście płac.
7.     Sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdań finansowych i budżetowych, wymaganych obowiązującymi przepisami.
8.     Bieżąca analiza wykonania planu finansowego jednostek oświatowych oraz opracowywanie we współpracy z Dyrektorami wniosków w sprawie zmian w budżecie.
Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych” w terminie do 10 grudnia 2008 roku.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższych informacji udziela: Barbara Bednarz – Skarbnik Gminy, tel. 077 410 82 50,  wew. 103 (inf. merytoryczne) i Dagmara Bak – Kierownik Referatu Organizacyjnego   i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50 wew. 111 (inf. formalne związane z dokumentacją konkursową).
 
Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
 
 
________________________________________________________________
 
Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu
 
Lp.
Imię i Nazwisko
Miejsce zamieszkania
 
1
 
Zbroszczyk Zofia
 
 
Zieleniec
 
Domaszowice, 15.12.2008r.
 
 
____________________________________________________________
Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych odbędzie się dnia 18.12.2008r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy
________________________________________________________

 

Protokół  z  dnia 18.12.2008r.
 
Komisja d/s wyboru ofert na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych powołana zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0152-8/08 z dnia 01 grudnia 2008r., przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice,  w składzie:
1.      Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy – przewodniczący
2.      Dagmara Bak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – członek
3.      Barbara Bednarz – Skarbnik Gminy – członek
przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną  z kandydatką na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych -  Panią Zofią Zbroszczyk, zam. Zieleniec, której kandydatura została pozytywnie zweryfikowana w trakcie oceny formalnej.
Rozmowa przeprowadzona została w oparciu o zestaw zagadnień konkursowych.
Treść zagadnień konkursowych:
1. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie.
2. Podstawowe informacje na temat funkcjonowania Gminy, tj. z ustawy o samorządzie gminnym.
3. Zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej wynagrodzeń nauczycieli, prawidłowości ustalania i wypłacania wynagrodzenia i dodatków wraz z omówieniem przepisów prawnych w tym zakresie.
4. Znajomość przepisów z zakresu dyscypliny finansów publicznych.
Komisja przyjęła zasadę całościowej oceny kandydata, na którą składają się oceny cząstkowe z zakresu kompetencji formalnych oraz odpowiedzi na pytania merytoryczne.
Komisja zgodnie oceniła, że Pani Zofia Zbroszczyk, zam. Zieleniec podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną i praktyczną.
Komisja rekomenduje Panią Zofię Zbroszczyk, zam. Zieleniec na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych. 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Bak
Data wytworzenia: 2008.11.24