Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA STANOWISKO SKARBNIKA GMINY - rozstrzygnięty


 

NABÓR NA STANOWISKO SKARBNIKA GMINY
 
Wójt Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
poszukuje kandydata(tki) na stanowisko
Skarbnika Gminy
 
 Od kandydata(tki) oczekujemy:
 
Wymagania obowiązkowe: 
 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 • znajomość przepisów prawa o samorządzie gminnym, finansach publicznych, rachunkowości,
 • korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku skarbnika gminy,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią.
 
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziany staż pracy na kierowniczym stanowisku związanym z obsługą finansów publicznych,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.
 
Wymiar czasu pracy : pełny etat
 
Główne zadania wykonywane na stanowisku:
·         prowadzenie rachunkowości jednostki,
·        wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
·        dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym.
 
 Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych  i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
 
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26,  46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy” w terminie do 31 października 2008 roku.
 
  
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższych informacji udziela: Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy, tel. 077 410 82 50,  wew. 104 oraz Dagmara Bak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50, wew. 111.
 
Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
 
__________________________________________
 
Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu
 
Lp.
Imię i Nazwisko
Miejsce zamieszkania
 
1
 
Bednarz Barbara
 
 
Gola
 
Domaszowice, 05.11.2008r.
 
 
____________________________________________________________
Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko Skarbnika Gminy odbędzie się dnia 10.11.2008r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy
________________________________________________________


 

Protokół  z  dnia 10.11.2008r.
Komisja d/s wyboru ofert na stanowisko Skarbnika Gminy Domaszowice powołana zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0152-6/08 z dnia 21 października 2008r., przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice,  w składzie:
1.      Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy – przewodniczący
2.      Dagmara Bak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – członek
3.      Maria Zamorowska – p.o. Skarbnika Gminy – członek
przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną  z kandydatką na stanowisko Skarbnika Gminy Domaszowice -  Panią Bednarz Barbarą, zam. Gola, której kandydatura została pozytywnie zweryfikowana w trakcie oceny formalnej.
Rozmowa przeprowadzona została w oparciu o zestaw zagadnień konkursowych.
Treść zagadnień konkursowych:
1. Autoprezentacja.
2. Koncepcja pracy i kierowania Referatem Finansowym.
3. Podstawowe informacje na temat funkcjonowania Gminy.
4. Zagadnienia dotyczące finansów publicznych Gminy: koncepcja funkcjonowania obsługi finansowej oświaty w gminie, księgowanie środków pomocowych
Komisja przyjęła zasadę całościowej oceny kandydata, na którą składają się oceny cząstkowe z zakresu kompetencji formalnych oraz odpowiedzi na pytania merytoryczne.
Komisja zgodnie oceniła, że Pani Barbara Bednarz, zam. Gola podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną i praktyczną.
Komisja rekomenduje Panią Barbarę Bednarz, zam. Gola na stanowisko Skarbnika Gminy Domaszowice.
Podpisy:
 
1.        ………………………………………..
 
2.        ………………………………………..
 
3.        ………………………………………..
  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Bak
Data wytworzenia: 2008.10.08