Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - KONKURS ANULOWANY


 

Wójt Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
poszukuje kandydata(tki) na stanowisko ds. księgowości budżetowej
 
 Od kandydata(tki) oczekujemy:
 
Wymagania obowiązkowe: 
 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane ekonomiczne, z zakresu rachunkowości lub dziedzin pokrewnych,
 •  posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości budżetowej,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 • znajomość przepisów prawa o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości.
 
Wymagania dodatkowe:
 • staż pracy na stanowisku księgowego, preferowane osoby ze stażem pracy na stanowisku związanym z obsługą finansów publicznych,
 • odpowiedzialność.
 
Wymiar czasu pracy : pełny etat
 
Główne zadania wykonywane na stanowisku:
 1. Prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych w formie elektronicznej i papierowej.
 2. Uzgadnianie sald.
 3. Ubezpieczanie majątku trwałego.
 4. Kompletowanie dokumentacji i księgowanie w urządzeniach księgowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych syntetycznie.
 5. Sporządzanie na urządzeniach księgowych sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych, przesyłanie ich w formie elektronicznej oraz archiwizacja na odpowiednich nośnikach.
 6. Zatwierdzenie do wypłaty rachunków i podpisywanie przelewów w czasie nieobecności Skarbnika Gminy.
 7. Kompletowanie dokumentacji dowodów księgowych.
 8. Rozliczanie inwentaryzacji.
 
 Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w terminie do 22 sierpnia 2008 roku.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższych informacji udziela: Zofia Zbroszczyk – Skarbnik Gminy, tel. 077 410 82 50, wew. 103 (inf. merytoryczne) i Dagmara Bak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50 wew. 111 (inf. formalne związane z dokumentacją konkursową).
 
Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

__________________________________________________________________

U W A G A

Informujemy, że konkurs na stanowisko  ds. księgowości budżetowej został 

a n u l o w a n y.

 

Przewodniczący Komisji

Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Bak
Data wytworzenia: 2008.08.01