Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA STANOWISKO DS. KASY-rozstrzygnięty

Wójt Gminy Domaszowice

ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

poszukuje kandydata(tki) na stanowisko ds. kasy

 

 Od kandydata(tki) oczekujemy:

 

Wymagania obowiązkowe: 

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 •  posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. kasy,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 • znajomość przepisów prawa o samorządzie gminnym, o rachunkowości.

 

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziany staż pracy na stanowisku ds. kasy,
 • odpowiedzialność.

 

Wymiar czasu pracy : pełny etat

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • podejmowanie gotówki w banku,
 • przyjmowanie wpłat i odprowadzanie do banku zatwierdzonych przelewów,
 • dokonywanie wypłat,
 • prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych,
 • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania i ich zamawianie, ewidencja i rozliczanie,
 • sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów,
 • prowadzenie w urządzeniach księgowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych – dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
 • obsługa kasy Urzędu Gminy i jednostki organizacyjnej OPS,
 • sprawdzanie rachunków pod względem formalno-rachunkowym płatnych przelewów dot. Urzędu Gminy,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu sporządzanych spraw w formie elektronicznej i papierowej oraz archiwizacja na odpowiednich nośnikach,
 • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów zgodnie z planem.

 

 Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. kasy” w terminie do 14 lipca 2008 roku.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Zofia Zbroszczyk – Skarbnik Gminy, tel. 077 410 82 50, wew. 103 (inf. merytoryczne) i Dagmara Bak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50 wew. 111 (inf. formalne związane z dokumentacją konkursową).

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

_________________________________________________________________


Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Iwan Wanda

Domaszowice

2

Opala Anna

Polkowskie

 Domaszowice, 15.07.2008r.

____________________________________________________________

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko ds. kasy odbędzie się dnia 21.07.2008r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy

 

Protokół  z rozmowy kwalifikacyjnej z dnia 21.07.2008r.

Komisja d/s wyboru ofert na stanowisko ds. kasy powołana zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0152-4/08 z dnia 07 lipca 2008r., przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice,  w składzie:

1. Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy – przewodniczący

2. Zofia Zbroszczyk – Skarbnik Gminy – członek

3. Dagmara Bak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – członek

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne  z kandydatami na stanowisko ds. kasy, których kandydatury zostały pozytywnie zweryfikowane w trakcie oceny formalnej. Rozmowy przeprowadzone zostały w oparciu o zestaw zagadnień konkursowych.

Treść zagadnień konkursowych:

1. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem kasy.

2. Podstawowe informacje na temat funkcjonowania gminy, tj. z ustawy o samorządzie gminnym.

Rozmowy odbyły się z kandydatami w kolejności alfabetycznej:

1. Pani Iwan Wanda, zam. Domaszowice

2. Pani Opala Anna, zam. Polkowskie

Komisja przyjęła zasadę całościowej oceny kandydata, na którą składają się oceny cząstkowe z zakresu kompetencji formalnych oraz odpowiedzi na pytania merytoryczne.
Komisja zgodnie oceniła, że najlepszą wiedzą merytoryczną i praktyczną wykazała się Pani Wanda Iwan.

Komisja rekomenduje Panią Wandę Iwan, zam. Domaszowice na stanowisko ds. kasy.

Podpisy:

 

 1. ………………………………………..

 

 1. ………………………………………..

 

 1. ………………………………………..
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Bak
Data wytworzenia: 2008.06.26