Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA STANOWISKO SKARBNIKA GMINY - rozstrzygnięty


 

Wójt Gminy Domaszowice

ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

poszukuje kandydata(tki) na stanowisko

Skarbnika Gminy

 

 

 

Od kandydata(tki) oczekujemy:

Wymagania obowiązkowe: 

- kwalifikacji zgodnych z wymaganiami stawianymi głównym księgowym jednostek sektora finansów publicznych (preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne)

- znajomości obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna)

- znajomości przepisów prawa o samorządzie gminnym i finansach publicznych

- umiejętności stosowania przepisów prawa w praktyce

- niekaralności

 

Wymagania dodatkowe:

 - minimum pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w księgowości

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 

- prowadzenie rachunkowości jednostki,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Skarbnik Gminy” w terminie do 11 czerwca 2007 roku.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy, tel. 077 410 82 50, wew. 104

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                          Zenon Kotarski


 
Lista osób spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Teresa Irena Grądowa

Świerczów

2

Jan Hołowacz

Namysłów

3

Zofia Zbroszczyk

Pokój

 

_________________________________________________________________________

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko Skarbnika Gminy Domaszowice odbędzie się dnia 21.08.2007r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy


 

__________________________________________________________________________

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU

Protokół  z  dnia 21.08.2007r.

Komisja d/s wyboru ofert na stanowisko Skarbnika Gminy Domaszowice powołana zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0152-5/07 z dnia 10 sierpnia 2007r., przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice,  w składzie:

1. Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy – przewodniczący

2. Aniela Trzewik - Skarbnik Gminy - członek

3. Dagmara Bak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - członek

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne  z kandydatami na stanowisko Skarbnika Gminy Domaszowice, których kandydatury zostały pozytywnie zweryfikowane w trakcie oceny formalnej.
Rozmowy przeprowadzone zostały w oparciu o zestaw zagadnień konkursowych.

Treść zagadnień konkursowych:

1. Autoprezentacja.

2. Koncepcja pracy i kierowania Referatem Finansowym.

3. Podstawowe informacje na temat funkcjonowania Gminy.

4. Zagadnienia dotyczące finansów publicznych Gminy: budżet Gminy, obligacje komunalne, fundusze celowe, podstawowe akty prawne, które obowiązują Skarbnika Gminy, kompetencje Wójta Gminy w zmianie budżetu.

Rozmowy odbyły się z kandydatami w kolejności alfabetycznej:

1. Pan Jan Hołowacz, zam. Namysłów

2. Pani Zofia Zbroszczyk, zam. Zieleniec

Kandydatka Teresa Grądowa, zam. Świerczów nie zgłosiła się na rozmowę kwalifikacyjną.

Komisja przyjęła zasadę całościowej oceny kandydata, na którą składają się oceny cząstkowe z zakresu kompetencji formalnych oraz odpowiedzi na pytania merytoryczne.
Komisja zgodnie oceniła, że najlepszą wiedzą merytoryczną i praktyczną wykazała się Pani Zofia Zbroszczyk, zam. Zieleniec.

Komisja rekomenduje Panią Zofię Zbroszczyk, zam. Zieleniec na stanowisko Skarbnika Gminy Domaszowice.

Podpisy:

 

  1. ………………………………………..

 

  1. ………………………………………..

 

  1. ………………………………………..

 informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: Zdzisław Wesoły
data wytworzenia: 2007.05.21