Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

Domaszowice, 02.03.2012 r.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMASZOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2011” 

 

        

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Przyjęty Uchwałą nr IV.28.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lutego 2011 r. „Program współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Zadaniem priorytetowym było propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegały w szczególności na:

- uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym,

- podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo-wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych,

- organizowaniu imprez i zawodów sportowych na terenie gminy,

- organizowaniu zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy,

- propagowaniu sportu w środowisku wiejskim.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Domaszowice na wspieranie zadań publicznych zleconych 2 organizacjom pozarządowym w 2011 roku wyniosła 50 000 zł. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego zostało przekazane 43 000 zł dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Kluby Sportowe w Domaszowicach. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym zostało przekazane 7 000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w Domaszowicach.

W roku 2011 do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Domaszowice zostały ponadto skierowane zaproszenia do konsultacji „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”. W tej sprawie wypowiedziały się dwie organizacje, a z konsultacji społecznych zostało sporządzone sprawozdanie.

Były udzielane również konsultacje dotyczące procedury zakładania i rejestrowania stowarzyszeń, redagowania statutu i uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo były prowadzone przez Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Namysłowie bezpłatne szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych. W roku 2011 był organizowany cykl szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych, a także sposobów pozyskiwania przez te organizacje dofinansowania. Cykl szkoleń był prowadzony przez Opolskie Forum Organizacji Socjalnych z Opola, uczestniczyły w nich Stowarzyszenia z terenu Gminy Domaszowice oraz mieszkańcy Gminy, którzy byli zainteresowani tą tematyką. Dodatkowo przedstawiciele Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak w Urzędzie Gminy Domaszowice przeprowadzili warsztaty związane ze sposobem pozyskiwania środków unijnych z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warsztaty dotyczyły wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach małych projektów oraz odnowy wsi i były skierowane do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Domaszowice.

 

Sporządziła:                                                            Zatwierdził:

Marta Morga                                                           Wójt Gminy – Zenon Kotarski 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marta Morga
Data wytworzenia: 2012-04-27