Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe - rozstrzygniety, wyniki

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe

 

Wójt Gminy Domaszowice
ogłasza

 


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

 

A.              propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego,

B.              propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym

 

Propagowanie i Rozwijanie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, polegające w szczególności na:

o       uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym,

o       podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo – wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo  - wypoczynkowych,

o       organizowanie imprez i zawodów sportowych na terenie gminy,

o       organizowanie zajęć  i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy,

o       propagowanie sportu w środowisku wiejskim gminy,

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt 2 w 2011 roku: na zadanie opisane w punkcie A – 43.000,00 zł; na zadanie opisane w punkcie B - 7.000 zł.

3.   W 2009 roku na realizację zadań przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 55.000 zł, (zadanie A – 49.000 zł, zadanie B – 6.000 zł), w 2010 kwotę – 60.000,00 zł (zadanie A – 53.000 zł, zadanie B – 7.000 zł)

 

I. Zasady przyznawania dotacji

1.   Dotacje na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2.   Podmioty określone w punkcie 1 mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty wg. wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 264, poz. 2207).

3.   Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej uchwały oraz powyższego rozporządzenia.

4.   Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów.

5.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

6.   Wójt może:

- odwołać konkurs bez podania przyczyny,

- przesunąć termin składania ofert,

- dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

II.    Terminy i warunki realizacji zadań

1.   Zadania powinny być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 15 – 12 - 2010 roku.

2.   Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

 

III.    Termin i sposób składania ofert

1.   Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego.

2.   Oferty mogą być składane na wymieniowe w ogłoszeniu zadania oddzielnie lub łącznie.

3.   Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 264, poz. 2207).

 

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.   Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2.   Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.   Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

4.   Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

o        celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką  Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,

o        posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,

o        zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,

o        osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,

o        ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,

o        pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych.

o        posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,

o        rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi  i rzeczowymi,

o        rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetów Gmin,

po zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołana na podstawie art. 15, ust 2a-2f ww. ustawy.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Wójt Gminy Domaszowice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.:

 

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego,

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” w Domaszowicach  

ul. Kolejowa 3

46-146 Domaszowice

7 000 zł

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego,

Gminne Zrzeszenie Ludowe Kluby Sportowe w Domaszowicach

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

43 000 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert spełniają wymogi formalne i prawne, wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Cezary Biernacki
Data wytworzenia: 31-12-2010