Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - DECYZJA O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH

OŚ.7624-1/10                                                                               Domaszowice, 10-02-2010r.

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów  współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poźn. zm.)

zawiadamiam

            że w dniu 09.02.2010 r. na wniosek Wójta Gminy Domaszowice , ul. Główna 261, 46 – 146 Domaszowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Domaszowicach” na działce nr 123/1 w Domaszowicach, Gmina Domaszowice.

Informuję więc o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o możliwości składania uwag i wniosków  w siedzibie Urzędu Gminy w Domaszowicach, ul. Główna 26, w pokoju Nr 10, w terminie do 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych

uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Zgodnie z art.   35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów  opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dalszy tok postępowania w powyższej sprawie, będzie podawany na bieżąco do publicznej

wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń

tut. Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenia/informacje o środowisku).

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Gmina Domaszowice.

3. Mieszkańcy Gminy Domaszowice (zgodnie z art. 49 KPA) – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie/BIP/.

4. Sołtys wsi Domaszowice.

5. Strony postępowania wg wykazu.

6. aa RG/RG 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Gil
Data wytworzenia: 2010-02-10