Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Domaszowicach i Woskowicach Górnych

Domaszowice, dnia 04.01.2013 r.

 

 

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y ch  d o  d z i e r ż a w y

 

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.4.2013 z dnia 02 stycznia 2013 roku.  W ó j t   G m i n y wyznacza do dzierżawy:

  1. Działkę numer 5/59  o pow. 3,0001 ha , karta mapy 3, KW OP1U/00071781/6 w obrębie Domaszowice.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice  teren oznaczony jest symbolem US, KS  – tereny  sportu i rekreacji.

     Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 1,2852 q żyta

  1. Część działki numer 82/1 o pow. 0.5957 ha, karta mapy 1, KW  42506 w obrębie Woskowice Górne.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Górne teren oznaczony jest symbolem MM - tereny zabudowy  mieszanej.

    Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 1,3812 q żyta

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectw Domaszowice i Woskowice Górne na okres 21 dni t.j. od dnia 04 stycznia 2013 do 25 stycznia 2013 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domszowice.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

                                                                       

                                                                                          Wójt Gminy Domaszowice

Zenon Kotarski