Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu w części dot. przewozów i opieki nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice

Domaszowice 2012.12.14

OR.271.1.2012

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na wykonanie: Przewozy i opieka nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice oraz dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do i z Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 484026–2012 z dnia 30 listopada 2012 r.)

Informacja o unieważnieniu postępowania

Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice  

Informuję, że w dniu 10 grudnia 2012 r. odbyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przewozy i opieka nad  dziećmi w czasie drogi  do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice oraz dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do i z Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie. Zamawiający przewidział składanie ofert częściowych na zadanie 1: Przewozy i opieka nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice oraz na zadanie 2: Dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do i z  Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.

Przetarg unieważniono w zadaniu 1 na podstawie  art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – cena najkorzystniejszej oferty na wykonanie Zadania 1: Przewozy i opieka nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania: Przewozy i opieka nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice kwotę do: 156.000,00 zł brutto.

Do przetargu wpłynęła na zadanie 1 jedna ważna oferta. Cena zaproponowana przez Wykonawcę przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania: Przewozy i opieka nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice. Oferta z najniższą ceną wynosi – 188.835,30 zł.

W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć wartości zamówienia w zadaniu 1: do ceny oferty z najniższą ceną jest zobowiązany unieważnić postępowanie.

 

Wójt Gminy Domaszowice

mgr Zenon Kotarski