Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe o udzielenie kredytu listopad 2012 r.

 Domaszowice 2012-11-02

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w dniu 12 listopada 2012 roku

 

1.Nazwa zamawiającego: Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

2 .Kryteria oceny ofert :  oferowana cena       - 100%

3 .Wybrano  ofertę  Banku Spółdzielczego w Namysłowie,  Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

Uzasadnienie  wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w ogłoszeniu ofertowym. Oferta otrzymała maksymalną  liczbę   100 punktów w ramach zastosowanego kryterium: cena.

Cena wybranej oferty ;   35 402,31 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwa złote 31/100).

 

Wójt Gminy

Zenon Kotarski


Dodatkowa informacja dot. poniższego zapytania ofertowego:

Kredyt zostanie uruchomiony w dniu 12 listopada 2012 r.

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Gmina Domaszowice

Ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

Tel.: 77 4 108 285

Fax: 77 4 108 285 wew.120

http://www.ug@domaszowice.pl/

 

Postanowienia ogólne.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Opis przedmiotu zamówienia.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USŁUGA W ZAKRESIE UDZIELENIA KREDYTU  DŁUGOTERMINOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ, ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI:

1.      Kwota kredytu 231 053,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 00/100).

2.      Przeznaczenie środków:  realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem”.

3.      Uruchomienie środków kredytu nastąpi: II dekada listopada 2012 r. , wypłata w jednej transzy przelewem na rachunek wskazany przez Urząd Gminy Domaszowice.

4.      Spłata kredytu nastąpi w okresie 5 lat począwszy od 2013 roku, w ratach kwartalnych w ostatnim dniu miesiąca kończącego każdy kwartał.

5.      Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od salda kredytu. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, zaś rok 365 dni. Odsetki będą spłacane kwartalnie, w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał począwszy od I kwartału roku 2013.

6.      Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. O zmianie wysokości oprocentowania kredytu i dacie wprowadzenia tej zmiany Bank powiadamia Kredytobiorcę pisemnie. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu nie wymaga wypowiedzenia przez Bank umowy kredytu w tej części.

7. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu.

8. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawania zaświadczeń, opinii oraz za ewentualne sporządzanie aneksów.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty kredytu. Za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

11. W/w zapisy muszą znaleźć się w przyszłej umowie kredytowej, którą sporządzi Wykonawca.

Termin wykonania zamówienia

1)      Uruchomienie kredytu w jednej transzy w kwocie 231 053,00 zł w terminie: II dekada listopada 2012 r.

2)      Kredyt zaciąga się na 5 lat.

3)      Spłata kredytu w ciągu 5 lat począwszy od roku 2013, w ratach kwartalnych płatnych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał.

4)      Spłata odsetek od kredytu wykorzystanego, od I kwartału 2013 roku w okresach kwartalnych w ostatnim dniu miesiąca kończącego dany kwartał.

Kryteria oceny ofert:

1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem

wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Należy zastosować zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po przecinku.

1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

cena

100%

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez Zamawiającego, zgodnie ze stosowanymi kryteriami.

1)      Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku,

2)      Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą,

3)      Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:

np. cena - waga 100 %, maksymalna ilość punktów 100

Cena

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

wartość oferty o najniższej cenie

------------------------------------------ x 100 punktów

            Oferta badana

2.          Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3.          Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Ewelina Moniuszko-Czuczwara - Skarbnik Gminy, tel. 77 4 108 285 wew. 103.

Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice do dnia 26 października 2012 r. do godz. 15.00.

Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

1. wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1

2. wypełniony formularz cenowy załącznik nr 2

3. zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zmianami) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument stanowić będzie załącznik do oferty.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

 

 Wójt Gminy

                                                                                              Zenon Kotarski

 

Załącznik nr 1.

....................................... dn. ................ 2011 r.

  

OFERTA

...............................................................

(nazwa Wykonawcy)

................................................................

(siedziba Wykonawcy)

................................................................

(tel/fax, www, e-mail)

................................................................

(Regon, NIP) 

.................................................................

(bank, nr rachunku)

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 231 053,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego Gminy Domaszowice pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem”

Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia: 

z a   c e n ę  brutto ogółem:   .................................... zł (słownie złotych: …………………………….)

w tym marża bankowa …………..% (słownie procent: ……………………………………….)

  

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym istotne warunki zamówienia zostały przez nas zaakceptowane.

3. Oświadczamy, że „wzór umowy” załączony do oferty uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia powyższej umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4 Osoby upoważnione do kontaktów

Na osobę upoważnioną do kontaktów wyznaczamy:

 

.......................................................................................

5 Warunki realizacji

Oferujemy następujące warunki

- uruchomienie kredytu w jednej transzy w kwocie 231 053,00 zł - kredytu udziela się na okres 5 lat

- spłata kredytu w ciągu 5 lat od roku 2013, w ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał.

6. Osoby upoważnione do podpisania umowy:  

W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisywania umowy są:

 

.......................................................................................

 

 

 

.......................................................................

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

 

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ CENOWY

  

L.p.

KOSZTY KREDYTU

CENA W ZŁ

1

Wysokość odsetek za okres kredytowania wg stawki WIBOR 1M obowiązującej na dzień ogłoszenia o zamówieniu tzn. 16.10.2012r., ……….% w tym marża banku w wysokości …….. %.

 

 

……………….

 

 

 

 

Słownie …………………………………………………………………………..zł