Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach

Data ogłoszenia:
26-04-2024
Termin składania dok.:
17-05-2024
Jednostka:
Publiczne Przedszkole w Domaszowicach

PDFZarządzenie wyłonienie kandydata na dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach.pdf (159,47KB)


WÓJT GMINY DOMASZOWICE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOMASZOWICACH UL.SPORTOWA 2,
46-146 DOMASZOWICE

Wójt Gminy Domaszowice działając na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) , art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn.zm.) ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach .

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6 oraz w § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.2578 z późn. zm.).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,  publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Publicznego Przedszkola w Domaszowicach,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej  nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów  podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca- poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 672 z późn.zm.), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.104 ),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 13a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 273.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1    ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.742 z późn.zm.),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

6. Oferty należy składać:

· w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26 pok. nr 1  lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice w terminie do dnia 17 maja 2024 r., w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy), z następującą adnotacją: „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach”.

· w postaci elektronicznej –  dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej jako pismo w systemie EPUAP, adres skrzynki EPUAP: /ugdomaszowice/skrytkaESP oferta składana w postaci elektronicznej oraz elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Domaszowice.

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Domaszowice.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego powiadomi na piśmie przewodniczący komisji konkursowej.

                                                   


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach ul. Sportowa 2

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Domaszowice. Mogą się Państwo z nim kontaktować listownie: ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice oraz telefonicznie: 77 41 08 250.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw przez Gminę Domaszowice, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Domaszowice inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem email  
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Celem przetwarzania danych osobowych jest Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola  w Domaszowicach ul. Sportowa 2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO. Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164).
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Gmina Domaszowice ma zawartą umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane pozyskane w związku z realizacją sprawy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującą w Gminie Domaszowice Instrukcją kancelaryjną oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
W celu prowadzenia i załatwienia sprawy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe

PDFKonkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach PDF.pdf (303,02KB)