Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Stanowisko ds. ochrony środowiska - Rozstrzygnięty

Data ogłoszenia:
30-10-2023
Termin składania dok.:
15-11-2023
Jednostka:
Urząd Gminy

Domaszowice, 22.11.2023 r.

OR.2110.2.2023.AO

INFORMACJA

Wójta Gminy Domaszowice o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska wybrana została Pani

Justyna Walas

zamieszkała Nowa Wieś

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne jak i merytoryczne do zatrudnienia na stanowisku ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Domaszowice.

                                                                                                    Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                   /-/ Urszula Medyk

 


  Domaszowice, 17.11.2023  r.

OR.2110.2.2023.AO

LISTA
kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze
ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Informuję, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska zgłosiło się 2 kandydatów. Po dokonaniu weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych do następnego etapu rekrutacji Komisja zakwalifikowała następujące osoby:

  1. Justyna Walas  – zam. Nowa Wieś
  2. Wojciech Baczyński – zam. Rychnów

O drugim etapie naboru ( rozmowie kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną poinformowani.

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                    /-/ Anna Bodzioch


   Domaszowice, 30.10.2023 r.

 

OR.2110.2.2023.AO

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Gminy Domaszowice

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

2. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. ochrony środowiska

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) Wykształcenie minimum średnie,

2) posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

7) znajomość przepisów prawa, tj.

·         ustawy o samorządzie gminnym,

·         ustawy o pracownikach samorządowych,

·         ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

·         ustawy prawo ochrony środowiska,

·         ustawy o ochronie przyrody,

·         ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

·         ustawy Prawo Wodne,

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) preferowane doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego i w pracy na podobnym stanowisku,

2) znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,

3) biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego m.in. edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego,

4) odporność na stres,

5) rzetelność, kreatywność, dyspozycyjność, dokładność,

6) umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

7) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole i z interesantami,

8) gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

9) wysoka kultura osobista.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

W zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi:

1) prowadzenie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych.

2) prowadzenie gminnej ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,

3) kontrola wykonywanych przez właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców świadczących  usługi wywozu nieczystości ciekłych obowiązków wynikających z ustaw, dotyczących między innymi  częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) sporządzanie planu kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem,

5) kontrola bilansu wodno-ściekowego,

6) sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi.

W zakresie obsługi Systemu ZONE:

1) obsługa Systemu ZONE z funkcją administratora lokalnego,

2) nadawanie uprawnień do systemu ZONE użytkownikom, zarządzanie kontami użytkowników,

3) prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB, wprowadzanie deklaracji do systemu, generowanie z systemu potwierdzenia złożenia deklaracji, sporządzanie raportów,

4) obsługa kalendarza dostępności dla inwentaryzacji budynków i kontroli środowiskowych,

5) obsługa elektronicznego terminala z funkcją druku,

6) sporządzanie elektronicznych protokołów kontroli.

W zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. Programu Czyste Powietrze (Punktu), w szczególności:

1) udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,

2) podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie,

3) wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie oraz w rozliczeniu przyznanego dofinansowania,

4) organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców,

5) przekazywanie mieszkańcom informacji o wydarzeniach informacyjno-promocyjnych, innych działaniach edukacyjnych oraz dostępnych materiałach zawierających informacje o Programie, niezwłocznie po otrzymaniu ich od WFOŚiGW,

6) wizyty  u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji,

7) rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji z Programu poprzez różne kanały dystrybucji, np. na stronie internetowej Gminy, gazetki lokalne, bezpośrednia dystrybucja materiałów informacyjnych i inne,

8) przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, składanych przez Wnioskodawców/Beneficjentów w Gminie,

9) oznakowanie i promowanie Punktu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie,

10) dokonywanie wszelkich rozliczeń pomiędzy Gminą a WFOŚiGW wynikających z zawartego Porozumienia między ww. podmiotami, które dotyczą Punktu.

6. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat,

2) miejsce pracy: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim),

3) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień    ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

4)  praca przy monitorze komputerowym  powyżej 4 godzin dziennie,

5) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

6) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530) – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. wrześniu 2023 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6) własnoręcznie podpisane oświadczenia:

- „Oświadczam, że nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.”

- „Oświadczenie, że posiadam nieposzlakowaną opinię.”

- „Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.”

     - „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 1 (sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska” w terminie do 15.11.2023 r. do godz. 15.30. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Anna Opala  tel. 77 410 82 50 wew. 105

10. Dodatkowe informacje:

1. Planowany termin rozpoczęcia pracy na w/w stanowisku 01.12.2023 r.

2. Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

3. O stanowisko mogą ubiegać się poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

5. W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu www.domaszowice.pl.

7. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy w Urzędzie Gminy Domaszowice.

8. Wyłoniony kandydat, zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

9. Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane, po zakończeniu procedury naboru.

10. Ogłaszający nabór zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                        /-/ Urszula Medyk

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KANDYDATÓW DO PRACY

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Domaszowice.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Domaszowice inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice; e-mail: iod@domaszowice.pl

3.Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Urząd Gminy Domaszowice będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Urząd Gminy Domaszowice zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465) (dalej: Kp) oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369 oraz z 2023 poz. 471 i 879);

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit aRODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.