Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie-obwieszczenie

Domaszowice, dnia 20.06.2023 r.

RI.6220.1.2023.EF

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

                  Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775.) -  zwany dalej  k.p.a,  w związku z art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) - zwaną dalej ustawa ooś, Wójt Gminy Domaszowice

zawiadamia strony postępowania

że z uwagi na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Wielołęka, gmina Domaszowice” w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na wniosek Eolus Energia Odnawialna Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, złożony w dniu 22.02.2023 r.  nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś. Wobec powyższego działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.08.2023 r. 

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice.

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Urszula Medyk

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice.
  2. Na stronie internetowej  BIP Urzędu  Gminy Domaszowice.
  3. Na tablicy ogłoszeń w pobliżu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Wielołęka. 

Otrzymują:

1. Eolus Energia Odnawialna Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa

2. Strony postępowania zawiadomione w trybie art. 49 Kpa

3. a/a