Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych - II postępowanie

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy.pdf (59,11KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (81,13KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf (446,48KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (203,30KB)

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (166,46KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (191,26KB)
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia SWZ.pdf (881,56KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (79,50KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (31,39KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (32,93KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (47,58KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx (39,66KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (49,13KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (31,22KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do formularza oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (35,24KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (854,27KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (402,74KB)
ZIPPROJEKT - OSP WIELOŁĘKA.zip (6,17MB)
ZIPPROJEKT - OSP WŁOCHY.zip (29,09MB)
PDFPozwolenie budowlane Wielołęka nr AB.6740.357.377.2021.pdf (312,99KB)
PDFPozwolenie budowlane Włochy nr AB.6740.209.246.2022.pdf (310,96KB)
PDFPrzedmiar - OSP Wielołęka.pdf (289,56KB)
PDFPrzedmiar robót - BUDYNEK GARAŻOWY Z ZAPLECZEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOCHACH.pdf (1,27MB)
PDFSTWiOR - BUDYNEK GARAŻOWY Z ZAPLECZEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOCHACH.pdf (8,12MB)
ZIPSTWIORB OSP WIELOŁĘKA.zip (4,25MB)