Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy.pdf (82,01KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postepowania.pdf (78,75KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf (431,64KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (186,09KB)

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (154,67KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (191,24KB)
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia SWZ.pdf (864,52KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (73,00KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (22,15KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (23,74KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (38,49KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx (30,20KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (39,19KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (21,89KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do formularza oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (25,07KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (727,08KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (298,93KB)
ZIPDokumentajca Techniczna.zip (39,08MB)
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB.pdf (11,31MB)
PDFPozwolenie na budowę.pdf (1,25MB)
PDFPrzedmiar robót - element pomocniczy.pdf (761,82KB)