Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Stanowisko ds. księgowości podatkowej - ROZSTRZYGNIĘTY

Data ogłoszenia:
25-01-2023
Termin składania dok.:
08-02-2023
Jednostka:
Urząd Gminy

 

Domaszowice, 24.02.2023 r.

OR.2110.1.2023.AO

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Domaszowice o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej  w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26,

46-146 Domaszowice

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko

ds. księgowości podatkowej wybrana została Pani

 

Iwona Cichoń

zamieszkała Namysłów

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne jak i merytoryczne do zatrudnienia na stanowisku ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Domaszowice. Podczas rozmowy Pani Iwona Cichoń wykazała się znajomością przepisów prawa, które mają zastosowanie  na w/w stanowisku pracy. Kandydatka wykazała się także znajomością realizowanych zadań na w/w stanowisku, ponadto posiadane doświadczenie pozwoli kandydatce na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym stanowisku.

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                               /-/ Urszula Medyk


Domaszowice, 15.02.2023 r.

OR.2110.1.2023.AO

LISTA
kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Informuję, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej zgłosiło się 8 kandydatów. Po dokonaniu weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych do następnego etapu rekrutacji Komisja zakwalifikowała następujące osoby:

 1. Dominika Szal – zam. Namysłów
 2. Iwona Cichoń – zam. Namysłów
 3. Marta Kowalczyk – zam. Namysłów

O drugim etapie naboru (rozmowie kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną poinformowani.

Przewodniczący Komisji

/-/ Anna Bodzioch


Domaszowice, 25.01.2023 r.

OR.2110.1.2023.AO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Finansowym

Urzędu Gminy Domaszowice

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

2. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Wykształcenie minimum średnie,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 7. znajomość przepisów prawa, tj.
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • Ordynacji podatkowej,
 • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych,
 • ustawy  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw,
 • ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

      8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. preferowane doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego i w pracy na podobnym stanowisku,
 2. znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 3. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego m.in. edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego,
 4. odporność na stres,
 5. rzetelność, kreatywność, dyspozycyjność, dokładność,
 6. umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 7. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole i z interesantami,
 8. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 9. wysoka kultura osobista.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. ewidencja księgowa (analityczna) podatków i opłat lokalnych, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych oraz zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i ich aktualizacja,
 4. okresowe dokonywanie analizy stanu zaległości podatkowych i ich likwidacji,
 5. dokonywanie rozliczeń z inkasentami podatków i opłat lokalnych,
 6. kwartalne zamykanie kont kwitariuszy, uzgadnianie sald-inwentaryzacja kont,
 7. uzgadnianie prowadzonej ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną Urzędu,
 8. sporządzanie sprawozdań z zakresu podatków i opłat lokalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.,
 9. przyjmowanie dokumentacji o zajęcie hipoteczne,
 10. przyjmowanie wniosków wraz ze stosownymi dokumentami (fakturami) składanymi przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 11. wydawanie decyzji ustalających zwrot podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r.na podstawie zarejestrowanych wniosków,
 12. prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie umorzenia , przesunięcia terminu płatności lub rozłażenia na raty podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 13. przygotowanie decyzji w sprawie umorzenia , rozłożenia na raty oraz przesunięcia termin płatności podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat,

2) miejsce pracy: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim),

3) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

4)  praca przy monitorze komputerowym  powyżej 4 godzin dziennie,

5) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

6) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530) – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. grudniu 2022 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

8. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 2. podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 5. podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. podpisane własnoręcznie oświadczenia:
 • „Oświadczam, że nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”
 • „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.”
 • „Oświadczenie, że posiadam nieposzlakowaną opinię.”
 • „Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.”
 • „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

   7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

   8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 1 (sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej” w terminie do 08.02.2023 r. do godz. 15.30.

Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: ug@domaszowice.pl, które są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797),

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Domaszowice, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Anna Opala  tel. 77 410 82 50 wew. 105

10. Dodatkowe informacje:

1. Zatrudnienie planowane jest po 15.02.2023 r.

2. Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

3. O stanowisko mogą ubiegać się poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

5. W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu www.domaszowice.pl.

7. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy w Urzędzie Gminy Domaszowice.

8. Wyłoniony kandydat, zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

9. Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane, po zakończeniu procedury naboru.

10. Ogłaszający nabór zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Domaszowice, wykonujący czynności i zadania wynikające z przepisów prawa z którym można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.
 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na ADRES SIEDZIBY Administratora, jak również pod numerem telefonu: 887818800 lub poprzez e-mail: iod@domaszowice.pl
 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.), a także w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.
 4. ODBIORCY DANYCH: Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania procesu rekrutacyjnego.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.
 8. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osób których dane dotyczą.
 9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 10. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 11. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                        /-/ Urszula Medyk