Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (70,30KB)

PDFZawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania.pdf (246,75KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (201,79KB)

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (169,44KB)
PDFWyjaśnienia treści SWZ nr 3.pdf (166,41KB)

PDFK.7 Przekrój P-1.pdf (323,31KB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ nr 2.pdf (164,31KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (37,58KB)
PDFZmiana ogłoszenia i SWZ.pdf (322,95KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (37,59KB)
PDFZmiana ogłoszenia i SWZ.pdf (322,86KB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ nr 1-sig.pdf (368,78KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (36,30KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (190,38KB)
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia SWZ.pdf (882,87KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (31,49KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (79,50KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (32,88KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (47,49KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx (39,40KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (49,27KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (31,19KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do formularza oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (35,23KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (854,27KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (319,90KB)
PDFPozowlenie budowlane Wielołęka nr AB.6740.357.377.2021.pdf (312,99KB)
PDFPozowlenie budowlane Włochy nr AB.6740.209.246.2022.pdf (310,96KB)
PDFSTWiOR - BUDYNEK GARAŻOWY Z ZAPLECZEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOCHACH.pdf (8,12MB)
ZIPSTWIORB OSP WIELOŁĘKA.zip (4,25MB)
ZIPPROJEKT - OSP WIELOŁĘKA.zip (6,17MB)
ZIPPROJEKT - OSP WŁOCHY.zip (28,82MB)
PDFPrzedmiar - OSP Wielołęka.pdf (289,56KB)
PDFPrzedmiar robót - BUDYNEK GARAŻOWY Z ZAPLECZEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOCHACH.pdf (1,27MB)