Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomosci zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy.pdf (43,04KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (70,17KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (197,84KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (166,36KB)

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (159,32KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (37,20KB)
PDFZmiana ogłoszenia i SWZ.pdf (329,94KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (441,99KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (364,34KB)

PDFZmiana SWZ.pdf (221,88KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (111,50KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (177,31KB)
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia SWZ.pdf (782,20KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (111,00KB)

DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (22,11KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (23,38KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (37,55KB)
DOCXZałacznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx (30,42KB)
DOCXZałacznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (39,30KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (22,03KB)
DOCZałącznik nr 7 do formularza oferty - Wykaz narzędzi.doc (45,50KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (431,14KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (132,01KB)
PDFUchwała nr XIX.158.2020 2020-10-28-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci.pdf (426,48KB)
PDFUchwała nr XXIV.187.2021 2021-04-13-wsprawie-zmiany-regulaminu-utrzymania-czystosci-iporzadku-na-terenie-gminy-domaszowice.pdf (177,60KB)
PDFUchwała.XXXVIII.290.2022.2022-09-09 w sprawie szczegółowe sposób odbioru odpadów.pdf (520,51KB)