Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej

PDFOgłoszenie o wyniku postępowaniu.pdf (85,72KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (366,37KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (204,15KB)
PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (167,13KB)

PDFZmiana SWZ.pdf (157,25KB)

PDFWyjaśnienia do SWZ nr 2-sig.pdf (369,91KB)

PDFWyjaśnienia do SWZ nr 1-sig.pdf (453,85KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (38,30KB)

PDFZmiana ogłoszenia i SWZ.pdf (397,96KB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (847,33KB)

PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (348,74KB)

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (197,03KB)

PDFSpecyfikacja warunków zamówienia SWZ.pdf (960,79KB)

DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (80,00KB)

DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (31,04KB)

DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (32,45KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (46,57KB)

DOCXZałacznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx (39,25KB)

DOCXZałacznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (48,21KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (30,83KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do formularza oferty - wykaz robót budowlanych.docx (35,25KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do formularza oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (34,60KB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (828,12KB)

PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (348,71KB)

PDFDecyzja nr AB.6740.276.327.2021.pdf (1,26MB)

ZIPPROJEKT TECHNICZNY - BRANŻA BUDOWLANA.zip (22,03MB)

ZIPPROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA BUDOWLANA.zip (22,13MB)

ZIPPROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip (9,98MB)

ZIPPROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip (12,28MB)

ZIPPROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE.zip (5,57MB)

ZIPPROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE.zip (7,05MB)

ZIPSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.zip (2,55MB)

ZIPPrzedmiary robót - elementy pomocnicze.zip (2,49MB)