Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. ochrony środowiska - rozstrzygnięty

Domaszowice, 09.11.2022 r.

OR.2110.4.2022.AO

 

 

INFORMACJA

 

Wójta Gminy Domaszowice o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska  w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26,

46-146 Domaszowice

 

 

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko

ds. ochrony środowiska wybrana została Pani

 

Emilia Fras

zamieszkała Włochy

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne jak i merytoryczne do zatrudnienia na stanowisku ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Domaszowice.

 

                                                                                                       

                                                                                                    Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                   /-/ Urszula Medyk

 

Domaszowice, 02.11.2022  r.

OR.2110.4.2022.AO

LISTA
kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze
ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Informuję, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska zgłosił się 1 kandydat. Po dokonaniu weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych do następnego etapu rekrutacji Komisja zakwalifikowała następujące osoby:

 1. Emilia Fras – zam. Włochy

O drugim etapie naboru ( rozmowie kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną poinformowani.

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

/-/ Anna Bodzioch


Domaszowice, 13.10.2022 r.

OR.2110.4.2022.AO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Gminy Domaszowice

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

2. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. ochrony środowiska

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Wykształcenie minimum średnie,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 7.  znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo Wodne,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. prawo jazdy kat.B.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. preferowane doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego i w pracy na podobnym stanowisku,
 2. znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 3. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 4. odporność na stres,
 5. rzetelność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
 6. umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 7. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 8. wysoka kultura osobista.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:

1. Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy –  Prawo ochrony środowiska i jej aktów wykonawczych, w szczególności:

 •  gminnego programu ochrony środowiska oraz jego nadzór,
 • przygotowywanie raportów z wykonania gminnego programu ochrony środowiska i przedstawianie ich co 2 lata Radzie Gminy,
 • udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie oraz przygotowywanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji,
 • stosowanie obowiązujących stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • zlecanie opracowania prognoz i raportów oddziaływania na środowisko w wypadkach przewidzianych w ustawie,
 • przeprowadzanie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • koordynowanie procesu edukacji ekologicznej w gminie, głównie
  w ramach współpracy z placówkami oświatowymi, ochotniczą strażą pożarną i innymi,
 • przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przygotowywanie pozwoleń związanych z ochroną środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji stwierdzających wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia,
 • przedstawianie wójtowi gminy, marszałkowi województwa oraz inspekcji ochrony środowiska wykazu zawierającego informacje i dane mające być wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenie ewidencji i jej aktualizowanie co kwartał dotyczącej korzystania ze środowiska,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
 • sporządzanie informacji o substancjach stwarzających zagrożenie,

       2. Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w    szczególności:

 • koordynacja działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
 • koordynacja działań związanych z zapobieganiem zanieczyszczeniom ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu  i lodu,
 • organizacja selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych,
  w tym odpadów niebezpiecznych oraz podejmowanie współpracy z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie      gospodarowania tego rodzaju odpadami,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
 • przygotowywanie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i innych uchwał przewidzianych w ustawie,
 • przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonych w ustawie.

3. Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy o odpadach, w szczególności:

a) opracowanie i koordynacja prac nad projektem gminnego planu gospodarki odpadami i włączaniem go do gminnego programu ochrony środowiska,

b) przygotowywanie decyzji z urzędu nakazujących posiadaczowi odpadów, usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

c) przygotowywanie nakazów w sprawie usuwania odpadów składowanych  w miejscach do tego nie przeznaczonych.

W ZAKRESIE MELIORACJI:

 1. Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy – Prawo wodne.
 2. Współpraca z Gminną Spółką Wodną w Domaszowicach.
 3. Organizowanie akcji przeciwpowodziowych.

W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI  KOMUNALNYMI:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Domaszowice.
 2. Opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich stała weryfikacja.
 3. Współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 4. Przygotowywanie i przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. Gospodarowania odpadami komunalnymi.
 5. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbiorów odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice.
 6. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 7. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie.
 9. Przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.
 10. Kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami.
 11. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY:

1. Prowadzenie ewidencji pomników przyrody, cennych zadrzewień przydrożnych:

 • lustracja pomników przyrody i ich oznakowanie,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie uznania drzewa, głazu narzutowego za pomnik przyrody lub zniesienia pomnika przyrody.

2. przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę cennych zakrzewień przydrożnych znajdujących się na terenie Gminy.Tworzenie i utrzymywanie terenów zieleni na terenie Gminy.

3. Sporządzanie sprawozdań, zestawień i informacji nałożonych na Gminę   wynikających z ustaw o ochronie przyrody,  ustawy o lasach oraz  ustawy Prawa łowieckiego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

4. Koordynowanie działań związanych z zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

6. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat,

2) miejsce pracy: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim),

3) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

4)  praca przy monitorze komputerowym  powyżej 4 godzin dziennie,

5) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

6) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530) – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia ( tj. wrześniu 2022 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenia:

- „Oświadczam, że nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.”

- „Oświadczenie, że posiadam nieposzlakowaną opinię.”

- „Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.”

     - „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 1 (sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska” w terminie do 28.10.2022 r. do godz. 15.30. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Anna Opala  tel. 77 410 82 50 wew. 105

10. Dodatkowe informacje:

1. Planowany termin rozpoczęcia pracy na w/w stanowisku 14.11.2022 r.

2. Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

3. O stanowisko mogą ubiegać się poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

5. W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu www.domaszowice.pl.

7. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy w Urzędzie Gminy Domaszowice.

8. Wyłoniony kandydat, zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

9. Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane, po zakończeniu procedury naboru.

10. Ogłaszający nabór zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Domaszowice, wykonujący czynności i zadania wynikające z przepisów prawa z którym można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.
 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na ADRES SIEDZIBY Administratora, jak również pod numerem telefonu: 887818800 lub poprzez e-mail: iod@domaszowice.pl
 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.), a także w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.
 4. ODBIORCY DANYCH: Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania procesu rekrutacyjnego.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.
 8. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osób których dane dotyczą.
 9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 10. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 11. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                        /-/ Urszula Medyk