Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Utworzenie miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku przy siłowni zewnętrznej w Domaszowicach - II postępowanie

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy.pdf (59,09KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (70,91KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf (338,08KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (163,00KB)

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (155,46KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (176,14KB)
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia (SWZ).pdf (844,07KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (72,50KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (21,92KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (23,17KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (38,71KB)
DOCXZałacznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx (30,06KB)
DOCXZałacznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (39,21KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (21,69KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do formularza oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (22,93KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (659,62KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (299,32KB)
ZIPDokumentacja techniczna.zip (14,92MB)
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf (777,29KB)
PDFPrzedmiar robót - element pomocniczy.pdf (228,55KB)