Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy.pdf (61,97KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (69,79KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (343,01KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (166,89KB)

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (154,22KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (181,12KB)

PDFSpecyfikacja warunków zamówienia (SWZ).pdf (929,49KB)

DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (72,50KB)

DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (21,51KB)

DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (22,87KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (38,33KB)

DOCXZałacznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx (29,80KB)

DOCXZałacznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (39,12KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (21,55KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do formularza oferty - wykaz robót budowlanych.docx (25,71KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do formularza oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (24,07KB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (691,99KB)

PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (302,63KB)

ZIPDokumentacja techniczna.zip (9,16MB)

ZIPDokumentacja techniczna - branża drogowa.zip (27,10MB)

ZIPDokumentacja techniczna - branża kanalizacyjna.zip (21,03MB)

PDFSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf (1,87MB)

PDFPrzedmiar robót - element pomocniczy.pdf (249,84KB)