Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki – Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat

Zgodnie z art. 70 ust. 1  Konstytucji Rzeczypospolitej „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku  szkolnego określa ustawa”.
 
Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 
Od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do jej ukończenia dziecko spełnia obowiązek szkolny, natomiast po jej ukończeniu i do ukończenia 18 roku życia uczeń spełnia obowiązek nauki.
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082.) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.
 
Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.
Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

  • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
  • realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani  do :
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć ;
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 (obowiązek szkolny może być spełniany również przez uczęszczanie do przeszkoli
i szkół za granicą i przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).
 
Art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy na terenie której dziecko mieszka informowania o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i  zmianach w tym zakresie. Wobec powyższego, w przypadku zmiany miejsca realizacji obowiązku nauki w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia, należy również zgodnie z ustawowym zapisem poinformować Wójta Gminy Domaszowice. Niespełnianie rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego/nauki podlega egzekucji w trybie  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Informację o spełnianiu obowiązku nauki należy przekazywać do 30-go września każdego roku, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.


 

Pliki do pobrania:

1. PDFSZ.54.UG__Powiadomienie o realizacji obowiazku nauki w szkole ponadpodstawowej.pdf (65,96KB)

2. PDFKi14__Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w zwiazku z realizacja obowiazku nauki specjal.pdf (57,56KB)