Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - Rozstrzygnięty

Data ogłoszenia:
08-02-2022
Termin składania dok.:
18-02-2022
Jednostka:
Urząd Gminy

Domaszowice, 03.03.2022 r.

OR.2110.2.2022.AO

INFORMACJA

Wójta Gminy Domaszowice o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko

ds. pozyskiwania środków zewnętrznych wybrany został Pan

Paweł Janusz

zamieszkały Namysłów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne jak i merytoryczne do zatrudnienia na stanowisku ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Urszula Medyk


Domaszowice, 22.02.2022 r.

OR.2110.2.2022.AO

LISTA
kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Informuję, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych zgłosił się 1 kandydat. Po dokonaniu weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych do następnego etapu rekrutacji Komisja zakwalifikowała następujące osoby:

 1. Paweł Janusz – zam. Namysłów

O drugim etapie naboru ( rozmowie kwalifikacyjnej) kandydat zostanie poinformowany.

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

/-/ Anna Bodzioch


Domaszowice, 08.02.2022 r.

OR.2110.2.2022.AO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

  Urzędu Gminy Domaszowice

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

2. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 7. znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o drogach publicznych, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym,
 8. umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta,
 9. dyspozycyjność,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 2. doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 4. odporność na stres,
 5. sumienność, rzetelność, komunikatywność, kreatywność,
 6. umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 7. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 8. wysoka kultura osobista.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

1) współpraca z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i wdrażającymi fundusze unijne,

2) w ramach projektów inwestycyjnych: przygotowywanie wniosków aplikacyjnych (pozyskiwanie środków unijnych), nanoszenie zmian wynikłych w trakcie realizacji zadania, przygotowywanie wniosków o płatność (rozliczeniowych), monitoring projektów tj. przygotowywanie ankiet i sprawozdań,

3) pozyskiwanie środków zewnętrznych (pisanie wniosków) dla gminy na realizację tzw. „miękkich” projektów,

4) prowadzenie działań informacyjnych dla beneficjentów z terenu gminy o dostępnych dla nich funduszach pomocowych w ramach „miękkich” projektów oraz projektów inwestycyjnych,

5) weryfikacja terminów i rodzajów naborów dotacji Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych,

6) identyfikowanie możliwości dofinansowania przedsięwzięć prowadzonych przez Gminę z funduszy zewnętrznych.

7) bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z dofinansowaniem realizacji projektów z funduszy zewnętrznych,

8) przygotowywaniem wniosków o płatność (zaliczkową, refundacyjną, końcową) w ramach realizowanych projektów.

W zakresie drogownictwa:

 1. prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy o drogach publicznych.
 2. Koordynowanie prac związanych z budową, przebudową, remontami i ochroną dróg gminnych i mostów,
 3. przygotowywanie uchwał Rady Gminy w sprawie: zaliczenia do kategorii lub pozbawienia kategorii dróg gminnych i zasięganie opinii Zarządu Powiatu w tym zakresie; w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych oraz  w innych sprawach wymienionych w ustawie o drogach publicznych,
 4. prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów,
 5. koordynacja robót w pasie drogowym, przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg gminnych oraz koordynacja pobierania opłat  i kar pieniężnych,
 6. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg gminnych,
 7. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 8. sporządzanie i weryfikacja planów rozwoju sieci drogowej,
 9. współpraca z Zarządem Dróg Krajowych i Powiatowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych i krajowych na terenie gminy,
 10. współpraca z Zarządami Dróg przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy.

W zakresie transportu:

 1. prowadzenie spraw z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
 2. współpraca z wykonawcą zadania w planowaniu przewozów pasażerskich.

6. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat,

2) miejsce pracy: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim),

3) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

4)  praca przy monitorze komputerowym  powyżej 4 godzin dziennie,

5) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

6) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  ( tj. styczniu 2022 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenia:

- „Oświadczam, że nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.”

- „Oświadczenie, że posiadam nieposzlakowaną opinię.”

- „Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.”

- „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 1 (sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych” w terminie do 18.02.2022 r. do godz. 15.30. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Anna Opala  tel. 77 410 82 50 wew. 105

10. Dodatkowe informacje:

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

O stanowisko mogą ubiegać się poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu www.domaszowice.pl.

Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Wyłoniony kandydat, zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane, po zakończeniu procedury naboru.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Domaszowice (REGON: 000532895) z siedzibą przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice jest Wójt Gminy Domaszowice, wykonujący czynności i zadania wynikające z przepisów prawa. Z administratorem można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora. Uwaga: Urząd przetwarza także dane osobowe w imieniu i na rzecz innych administratorów, oraz przetwarza dane w rejestrach centralnych prowadzonych w formie elektronicznej, dla których administratorem jest właściwy Minister w zależności od rodzaju sprawy.
 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące sposobu         i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na ADRES SIEDZIBY Administratora, jak również pod numerem telefonu: 887818800 lub poprzez e-mail: iod@domaszowice.pl
 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.), a także w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.
 4. ODBIORCY DANYCH: Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania procesu rekrutacyjnego.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.
 8. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osób których dane dotyczą.
 9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 10. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 11. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Urszula Medyk