Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. kancelaryjnych i archiwum - Rozstrzygnięty

Domaszowice, 08.11.2021 r.

INFORMACJA

Wójta Gminy Domaszowice o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i archiwum  w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko

ds. kancelaryjnych i archiwum wybrana została Pani

Ewelina Sas

zamieszkała w Domaszowicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne jak i merytoryczne do zatrudnienia na stanowisku ds. kancelaryjnych i archiwum w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                       /-/ Urszula Medyk


Domaszowice, 02.11.2021 r.

LISTA
kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze
ds. kancelaryjnych i archiwum w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Informuję, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i archiwum zgłosiło się 7 kandydatów. Po dokonaniu weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych do następnego etapu rekrutacji Komisja zakwalifikowała następujące osoby:

 1. Ewelina Sas – zam. Domaszowice

O drugim etapie naboru (rozmowie kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną poinformowani.

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

/-/ Anna Bodzioch


Domaszowice, 13.10.2021 r.

OR.2110.2.2021.AO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

  Urzędu Gminy Domaszowice

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

2. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Wykształcenie minimum średnie,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 7. znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 8. umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta,
 9. dyspozycyjność,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 2. doświadczenie pracy w w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 4. odporność na stres,
 5. rzetelność, komunikatywność, kreatywność,
 6. umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 7. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 8. wysoka kultura osobista.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

W zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy:

1) prowadzenie Sekretariatu Wójta i Urzędu,

2) koordynowanie spraw związanych z naradami organizowanymi przez Wójta Gminy,

3) protokołowanie narad Wójta z pracownikami Urzędu Gminy,

4) organizowanie w razie potrzeby dyżurów w Urzędzie i przekazywanie meldunków do służb informacyjnych,

5) dbanie o wystrój zewnętrzny i wewnętrzny Urzędu ze szczególnym uwzględnieniem tablic ogłoszeń i wystrojem z okazji świąt i rocznic państwowych,

6) prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i innych pieczęci używanych w Urzędzie,

7) dokonywanie prenumeraty czasopism i publikacji dla Urzędu Gminy,

8) aktualizowanie oraz zamawianie nowych tablic informacyjnych oraz tabliczek znajdujących się przed każdym biurem w budynku Urzędu, zgodnie z obowiązującym w danym momencie schematem organizacyjnym Urzędu.

W zakresie obiegu korespondencji:

1) prowadzenie kancelarii Urzędu Gminy zgodnie z instrukcja kancelaryjną,

2) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

3) obsługa informatycznego systemu Elektronicznego Platformy Usług Administracji Publicznej( ePUAP),

4) wykonywanie czynności kancelaryjnych, w szczególności:

- ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek,

- prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,

- sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,

- wysyłanie korespondencji i przesyłek,

- przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej, itp.

- udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby – kierowanie ich do właściwych referatów lub stanowisk pracy,

5) sprawdzanie zgodności zawartości przesyłek z symbolami uwidocznionymi na kopertach oraz liczby załączników wymienionych w piśmie,

6) zaopatrywanie pracowników Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne, środki czystości i inne,

7) wyszukiwanie informacji w Internecie,

8) obsługa centrali telefonicznej, faksu,

9) właściwe zabezpieczenie pieczęci  stanowiska pracy,

10) rozdzielanie pism między pracowników zgodnie z dyspozycją dotycząca sposobu i terminu załatwienia spraw.

6. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat,

2) miejsce pracy: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim),

3) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień    ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

4)  praca przy monitorze komputerowym  powyżej 4 godzin dziennie,

5) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z póź.zm. ) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

6) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  ( tj. wrześniu 2021 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenia:

- „Oświadczam, że nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.”

- „Oświadczenie, że posiadam nieposzlakowaną opinię.”

- „Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.”

- „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 1 (sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. kancelaryjnych” w terminie do 26.10.2021r. do godz. 15.30. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Anna Opala  tel. 77 410 82 50 wew. 105

10. Dodatkowe informacje:

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

O stanowisko mogą ubiegać się poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu www.domaszowice.pl.

Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Wyłoniony kandydat, zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane, po zakończeniu procedury naboru.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, że:

 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: Administratorem Państwa danych w Urzędzie Gminy Domaszowice (REGON: 000532895) z siedzibą przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice jest Wójt, wykonujący czynności i zadania wynikające z przepisów prawa. Z administratorem można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora. Uwaga: Urząd przetwarza także dane osobowe w imieniu i na rzecz innych administratorów, oraz przetwarza dane w rejestrach centralnych prowadzonych w formie elektronicznej, dla których administratorem jest właściwy Minister w zależności od rodzaju sprawy.
 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres siedziby Administratora, jak również pod numerem tel.: 887818800 lub poprzez e-mail:
 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa. Kwestie wykonywania zadań publicznych określone zostały na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) oraz w innych regulacjach - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. ODBIORCY DANYCH: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa oraz podmiotom realizującym usługi w imieniu i na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 oraz nr 27 poz. 140).
 6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.
 8. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Gminy Domaszowice lub zostały zgromadzone na podstawie obowiązku ustawowego.
 9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych, Administrator nie będzie mógł zrealizować celu zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Może wystąpić, jeżeli wystąpi o to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa, jednak po wykazaniu zgodności z przepisami RODO.
 11. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. INFORMACJE DODATKOWE: Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych lub na stronie internetowej bip.domaszowice.pl

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Urszula Medyk