Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - przebudowa drogi gminnej nr 100 315 O w miejscowości Siemysłów - II

Domaszowice, dnia 29.09.2021

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 130 000 zł.

Przedmiot zamówienia

Przebudowa drogi gminnej nr 100 315 O w miejscowości Siemysłów. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi w ciągu drogi gminnej w Siemysłowie na długości 130 mb wraz z poprawą systemu odwodnienia poprzez wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Wykonawca po prawidłowym wykonaniu zadania zobowiązuje się do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa powykonawcza) oraz dostarczenia jej do Starostwa Powiatowego w Namysłowie w celu aktualizacji. 

Wykonawca zapewnia kierownika budowy.

Okres gwarancji – 60 miesięcy.

W celu prawidłowego oszacowania wartości oferty wskazana jest wizja lokalna.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach, które stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego:

- projekt budowlano-wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- operat wodno-prawny,

- zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Starostwo Powiatowe w Namysłowie),

- przedmiar robót,

- projekt umowy.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

- udokumentowane  należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zrealizował (zakończył): co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej na kwotę co najmniej 130.000,00 zł brutto.

Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca powinien załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

- będzie dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

Wykonawca powinien spełniać warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

 

Termin realizacji zamówienia

Do 15.12.2021 r.

Miejsce złożenia oferty

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty

do 14.10.2021 r. do godz. 10.00

Warunki płatności

 przelew 21 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w ofercie należy podać oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO. Od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będą wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                          Urszula Medyk

                                                                                                                    / - /

DOCXprojekt umowy.docx (30,97KB)

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (10,37KB)

dokumentacja techniczna:

PDFprojekt budowlany.pdf (23,90MB)

PDFprojekt budowlano-wykonawczy.pdf (2,82MB)

PDFSpecyfikacje Techniczne Siemysłów.pdf (760,96KB)

ZIPOperat wodno prawny.zip (1,66MB)

PDFzgłoszenie robót budowlanych.pdf (1,36MB)

PDFPrzedmiar robót.pdf (220,47KB)