Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kolumbarium

                    Domaszowice, 07.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, NIP 752-13-73-411 działająca przez Wójta Gminy Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Domaszowicach, dz. 344/2, obręb Domaszowice”.

Zakres robót obejmuje w szczególności budowę kolumbarium na 100 miejsc z uwzględnieniem ewentualnego miejsca / miejsc na montaż ławki / ławek. Przewiduje się etapowanie prac budowlanych.

 

1. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmuje:

1) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę;

2) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli jest wymagana);

3) uzyskanie decyzji środowiskowej (jeśli jest wymagana);

4) sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę opracowanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609). Projekt budowlany należy wykonać w ilości: dla Zamawiającego 3 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (łącznie ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami branżowymi).

5) sporządzenie następujących opracowań wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.):

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 w/w rozporządzenia,

b) przedmiarów robót, które muszą uwzględniać wymagania określone w §6–10 w/w rozporządzenia.

Wymienione opracowania należy wykonać w ilości: dla Zamawiającego 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

6) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) oraz szczegółowych kosztorysów nakładczych bez wartości robót w ilości: dla Zamawiającego 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

7) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilości: dla Zamawiającego 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

8) uzyskanie pozwolenia na budowę (dla Zamawiającego 1 egzemplarz – oryginał oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej).

UWAGA: Przez formę elektroniczną, o której mowa w niniejszym punkcie, należy rozumieć zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych, tj. dokumenty w postaci pliku tekstowego, graficznego lub mieszanego będącego wynikiem pracy z danym programem komputerowym, dające się zapisać, a następnie odczytać na informatycznym nośniku danych np. CD, DVD, itp. Dokumentami tymi w przypadku niniejszego zapytania będą zeskanowane w oryginale po zatwierdzeniu przez stosowny organ nadzoru budowlanego wszystkie uzgodnienia, decyzje, oświadczenia, pozwolenia, mapy, informacje, opisy, kosztorysy, przedmiary, projekty, specyfikacje oraz inne dokumenty stanowiące element wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

2. Obowiązki Wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

1) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia (zaleca się, aby każdy Wykonawca pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do opracowania ww. dokumentów; koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca),

2) przeprowadzanie konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zaproponowane przez niego wszelkie rozwiązania w szczególności techniczne, materiałowe i użytkowe, a także związane z przebiegiem zaprojektowanych rozwiązań. Na mocy niniejszego po otrzymaniu warunków technicznych realizacji zadania i przed sporządzeniem ostatecznego projektu budowlanego w siedzibie Zamawiającego odbędzie się spotkanie zainicjowane przez Wykonawcę projektu, na którym przedstawi on proponowane rozwiązanie wraz z przewidywanymi kosztami budowy, kosztami użytkowania (m.in. kosztami konserwacji, remontów, zużycia energii, materiałów, przeglądów, itp.), kosztami wycofania z eksploatacji (m.in. rozbiórki, utylizacji, itp.) oraz uzasadnieniem zastosowania danego rozwiązania. Podstawą sporządzenia ostatecznego projektu budowlanego będzie podpisany przez strony protokół wyrażający akceptację zaproponowanego rozwiązania.

3) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego (dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych),

4) zastosowanie w projektach rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów,

5) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych w ofercie materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianych dokumentacjach projektowych – zobowiązuje się on do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,

b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

c) udziału w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego,

d) współudział w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót.

UWAGA:

1. Odbiór prac będących przedmiotem niniejszego zapytania nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. Zamawiający, po wykonaniu prac przez Wykonawcę, nabędzie majątkowe prawa autorskie do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zapytania. Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w treści § 4 wzoru umowy o wykonanie prac projektowych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prac wykonywanych w ramach podpisanej umowy w każdym momencie i na każdym etapie. Zabrania się bez zgody Zamawiającego do przekazywania lub podzlecania innym osobom lub podmiotom prac wynikających z podpisanej umowy, chyba, że zostało to wyszczególnione na formularzu ofertowym.

3. Termin opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszego zapytania ustala się najpóźniej do 15.12.2021 roku.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury lub rachunku po zakończeniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji Zamawiającemu łącznie z pozwoleniem na budowę oraz po podpisaniu ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.

4. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Głównej 26, w sekretariacie lub na adres e-mail: referat.inwestycji@domaszowice.pl w terminie do dnia 15.09.2021 r. godz. 10.00.

5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

CENA - 100 %

6. Informacje dodatkowe:

Oferta musi obejmować całość zamówienia i spełniać wszystkie wymagania zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej (netto i brutto) za realizację zadania wyrażonych cyfrowo i słownie. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Oferta cenowa określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

Niniejsza zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo powiadomieni poprzez złożenie informacji o wyborze oferty i podpisanie stosownej umowy.

 

                                                                                              / - / Wójt Gminy

                                                                                               Urszula Medyk

DOCXZałącznik nr 1 - formularz oferty.docx (15,59KB)

DOCXZałącznik nr 2 - projekt umowy.docx (21,86KB)

DOCXklauzula RODO.docx (16,74KB)