Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Domaszowice o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice

Domaszowice, dnia 10 maja 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

 

o przystąpieniu do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz.741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaszowice Uchwały nr XVIII.148.2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice. Obszar opracowania Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Domaszowice.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium. Wnioski dotyczące Studium należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice lub w formie elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w postaci poczty elektronicznej, opatrzone tematem „wniosek do studium”, na adres: gospodarka.komunalna@domaszowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), której dotyczy. Wnioski w wyżej wymienionych formach można składać za pomocą wzoru formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice na stronie www.bip.domaszowice.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz na witrynie internetowej Gminy Domaszowice na stronie www.domaszowice.pl w zakładce „planowanie przestrzenne, strategie, programy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, w pokoju nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski, na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247), w przedmiotowej sprawie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice.
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do studium”, na adres: gospodarka.komunalna@domaszowice.pl
  3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, w pokoju nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Domaszowice.

 

Jednocześnie informuję, że klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotową sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/1518/960/ochrona-danych-osobowych-rodo.html oraz w Urzędzie Gminy Domaszowice. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Domaszowice, z siedzibą przy ul. Głównej 26, 46 – 146 Domaszowice, tel. 77 410 82 50, reprezentowana przez Wójta Gminy Domaszowice.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO, to jest w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741). Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do ich przenoszenia lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdują się pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/1518/960/ochrona-danych-osobowych-rodo.html

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umieszczona została pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/2006/1026/zagospodarowanie-przestrzenne.html

Wójt Gminy Domaszowice

 

DOCStudium wniosek wzór.doc (27,00KB)

PDFStudium wniosek wzór.pdf (141,84KB)