Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Domaszowice, dnia 02 lutego 2022 roku

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Domaszowice i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

 

Dokument został uchwalony Uchwałą nr XXXI.246.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 stycznia 2022 roku i znajduje się wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tejże ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice,
ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, w pokoju nr 5.

 

 

Wójt Gminy Domaszowice

 


Studium - wyłożenie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

JPEGDomaszowice studium prognoza srodowisko rysunek wylozenie.jpeg (117,83KB)
PDFDomaszowice studium prognoza srodowisko rysunek wylozenie.pdf (16,37MB)
PDFDomaszowice studium prognoza srodowisko TEKST wylozenie.pdf (1,06MB)
JPEGDomaszowice studium rysunek kierunki wylozenie.jpeg (105,67KB)
PDFDomaszowice studium rysunek kierunki wylozenie.pdf (15,39MB)
JPEGDomaszowice studium rysunek uwarunkowania wylozenie.jpeg (104,31KB)
PDFDomaszowice studium rysunek uwarunkowania wylozenie.pdf (14,87MB)
PDFDomaszowice studium TEKST wylozenie.pdf (5,05MB)
 


Domaszowice, dnia 13 października 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice, sporządzonego na podstawie Uchwały nr XVIII.148.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 października 2021 roku do 23 listopada 2021 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, 46 – 146 Domaszowice, ul. Główna 26, w pokoju nr 5, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice na stronie internetowej https://bip.domaszowice.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”. Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Domaszowice.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, 46 – 146 Domaszowice, ul. Główna 24, w sali narad, o godzinie 14.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Domaszowice w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice lub w formie poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „uwaga do Studium”, na adres: ug@domaszowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2021 roku. Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), której uwaga dotyczy.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

 

Uwagi, w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 14 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice.
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do Studium”, na adres: ug@domaszowice.pl
 3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, w pokoju nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres składającego uwagę, a także przedmiot uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Domaszowice.

 

Jednocześnie informuję, że klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotową sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/1518/960/ochrona-danych-osobowych-rodo.html oraz w Urzędzie Gminy Domaszowice. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Domaszowice, z siedzibą przy ul. Głównej 26, 46 – 146 Domaszowice, tel. 77 410 82 50, reprezentowana przez Wójta Gminy Domaszowice.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO, to jest w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 z późn. zm.). Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do ich przenoszenia lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdują się pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/1518/960/ochrona-danych-osobowych-rodo.html

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umieszczona została pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/2006/1026/zagospodarowanie-przestrzenne.html

 

Wójt Gminy Domaszowice


Domaszowice, dnia 10 maja 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

 

o przystąpieniu do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaszowice Uchwały nr XVIII.148.2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice. Obszar opracowania Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Domaszowice.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium. Wnioski dotyczące Studium należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice lub w formie elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w postaci poczty elektronicznej, opatrzone tematem „wniosek do studium”, na adres: gospodarka.komunalna@domaszowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), której dotyczy. Wnioski w wyżej wymienionych formach można składać za pomocą wzoru formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice na stronie www.bip.domaszowice.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz na witrynie internetowej Gminy Domaszowice na stronie www.domaszowice.pl w zakładce „planowanie przestrzenne, strategie, programy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, w pokoju nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski, na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247), w przedmiotowej sprawie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form:

 1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice.
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do studium”, na adres: gospodarka.komunalna@domaszowice.pl
 3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, w pokoju nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Domaszowice.

 

Jednocześnie informuję, że klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotową sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/1518/960/ochrona-danych-osobowych-rodo.html oraz w Urzędzie Gminy Domaszowice. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Domaszowice, z siedzibą przy ul. Głównej 26, 46 – 146 Domaszowice, tel. 77 410 82 50, reprezentowana przez Wójta Gminy Domaszowice.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO, to jest w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741). Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do ich przenoszenia lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdują się pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/1518/960/ochrona-danych-osobowych-rodo.html

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umieszczona została pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/2006/1026/zagospodarowanie-przestrzenne.html

Wójt Gminy Domaszowice

DOCStudium wniosek wzór.doc (27,00KB)

PDFStudium wniosek wzór.pdf (141,84KB)


Dane przestrzenne;

Załącznik nr 2 - kierunki

Załącznik nr 3 - uwarunkowania


KLAUZULA INFORMACYJNA

na podstawie art. 11a oraz art. 17a, pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, że:

 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: Administratorem Państwa danych w Urzędzie Gminy Domaszowice (REGON: 000532895) z siedzibą przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice jest Wójt, wykonujący czynności i zadania wynikające z przepisów prawa. Z administratorem można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora. Uwaga: Urząd przetwarza także dane osobowe w imieniu i na rzecz innych administratorów, oraz przetwarza dane w rejestrach centralnych prowadzonych w formie elektronicznej, dla których administratorem jest właściwy Minister w zależności od rodzaju sprawy.
 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres siedziby Administratora, jak również pod numerem tel.: 887818800 lub poprzez e-mail: iod@domaszowice.pl
 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa. Kwestie wykonywania zadań publicznych określone zostały na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) oraz w innych regulacjach - podstawa prawnaart. 6 ust. 1 lit. c oraz eRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. ODBIORCY DANYCH: W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: zespół urbanistyczny opracowujący zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego, komisja urbanistyczno – architektoniczna, radni miasta Domaszowice, wojewoda opolski. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w celu realizacji zadań planowania i zagospodarowanie przestrzennego. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa oraz podmiotom realizującym usługi w imieniu i na rzecz Administratora w zakresie realizacji zadań planowania i zagospodarowanie przestrzennego.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 oraz nr 27 poz. 140).
 6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.
 8. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Gminy Domaszowice lub zostały zgromadzone na podstawie obowiązku ustawowego.
 9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz innych ustaw dziedzinowych. W przypadkuniepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych, Administrator nie będzie mógł zrealizować celu zadania ustawowego, co może skutkować  konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Może wystąpić, jeżeli wystąpi o to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa, jednak po wykazaniu zgodności z przepisami RODO.
 11. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. INFORMACJE DODATKOWE: Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych lub na stronie internetowej bip.domaszowice.pl