Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby zadań Gminy Domaszowice w 2021 roku.

Domaszowice, dnia 19.03.2021

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby zadań Gminy Domaszowice w 2021 roku.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Zadanie 1: Podział działki z wyniesieniem podziału po uprawomocnieniu decyzji
 2. Zadanie 2: Rozgraniczenie nieruchomości zakończone w postępowaniu administracyjnym
 3. Zadanie 3: Wznowienie i okazanie granic
 4. Zadanie 4: Mapy do celów projektowych
 5. Zadanie 5: Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 6. Zadanie 6: Inne prace geodezyjne
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który na dane zadanie złoży najkorzystniejszą ofertę.
 • Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zamówienia w przewidzianej ilości.
 • Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb zamawiającego.

Wszystkie zadania i etapy przedmiotu zamówienia winny być opracowane zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach i normach, w szczególności ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. 

Termin realizacji zamówienia: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – sukcesywnie na podstawie zleceń Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2021 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 29 marca 2021 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

                                                                                                               /-/ Wójt Gminy

                                                                                                                Urszula Medyk

ODTformularz ofertowy.odt (11,88KB)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Domaszowice, z siedzibą ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, e-mail: ug@domaszowice.pl

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Domaszowice, tel. 887-818-800, e-mail: ug@domaszowice.pl

3.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby zadań Gminy Domaszowice w 2021 roku.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

5.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6.  Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

a) sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);

b) dostępu do danych osobowych (art.15 RODO;)

c)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

7.  Nie przysługuje Państwu prawo do:

a)  usunięcia danych osobowych w związku z (art. 17 RODO);

b) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;

c) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

9. Dane osobowe podane przez Państwa są warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.