Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. kancelaryjnych i archiwum - Nierostrzygnięty

OR.2110.1.2021.AO                                                                       

Domaszowice, 15.03.2021 r.

Informacja

Wójta Gminy Domaszowice o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i archiwum w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

Informuję, że w wyniku otwartego, konkurencyjnego naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych  i archiwum w Urzędzie Gminy Domaszowice nie dokonano wyboru kandydata.

Uzasadnienie

W terminie określonym w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum do Urzędu Gminy Domaszowice wpłynęły 2 oferty. Kandydaci, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko nie spełniają wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

                                                                                          Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                                       /-/ Urszula Medyk


Domaszowice, 16.02.2021 r.

OR.2110.1.2021.AO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Domaszowice

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

2. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 5 letni staż pracy,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 8. znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta,

10) dyspozycyjność,

11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 2. doświadczenie pracy w urzędzie gminy bądź w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 4. odporność na stres,
 5. rzetelność, komunikatywność, kreatywność,
 6. umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 7. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 8. wysoka kultura osobista.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

W zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy:

1) prowadzenie Sekretariatu Wójta i Urzędu,

2) koordynowanie spraw związanych z naradami organizowanymi przez Wójta Gminy,

3) protokołowanie narad Wójta z pracownikami Urzędu Gminy,

4) organizowanie w razie potrzeby dyżurów w Urzędzie i przekazywanie meldunków do służb informacyjnych,

5) dbanie o wystrój zewnętrzny i wewnętrzny Urzędu ze szczególnym uwzględnieniem tablic ogłoszeń i wystrojem z okazji świąt i rocznic państwowych,

6) prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i innych pieczęci używanych w Urzędu,

7) dokonywanie prenumeraty czasopism i publikacji dla Urzędu Gminy,

8) zamawianie opału (węgiel, drewno) do ogrzewania budynków Urzędu oraz prowadzenie ewidencji jego zużycia i przekazywanie informacji pracownikom sporządzającym odpowiednie sprawozdanie w tym zakresie,

9) aktualizowanie oraz zamawianie nowych tablic informacyjnych oraz tabliczek znajdujących się przed każdym biurem w budynku Urzędu, zgodnie z obowiązującym w danym momencie schematem organizacyjnym Urzędu.

W zakresie obiegu korespondencji:

1) prowadzenie kancelarii Urzędu Gminy zgodnie z instrukcja kancelaryjną,

2) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

3) obsługa informatycznego systemu Elektronicznego Platformy Usług Administracji Publicznej( ePUAP),

4) wykonywanie czynności kancelaryjnych, w szczególności:

- ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek,

- prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,

- sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,

- wysyłanie korespondencji i przesyłek,

- przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej, itp.

- udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby – kierowanie ich do właściwych referatów lub stanowisk pracy,

5) sprawdzanie zgodności zawartości przesyłek z symbolami uwidocznionymi na kopertach oraz liczby załączników wymienionych w piśmie,

6) zaopatrywanie pracowników Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne, środki czystości i inne,

7) wyszukiwanie informacji w Internecie,

8) obsługa centrali telefonicznej, faksu,

9) prowadzenie rozliczeń rozmów telefonicznych,

10) właściwe zabezpieczenie pieczęci  stanowisku pracy,

11) rozdzielanie pism między pracowników zgodnie z dyspozycja dotycząca sposobu i terminu załatwienia spraw.

W zakresie prowadzenia archiwum zakładowego:

1) prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, instrukcją kancelaryjną i archiwalną,

2) współpraca z Archiwum Państwowym w Opolu,

3) sporządzenie instrukcji i regulaminów archiwum zakładowego,

4) kompletownie i sporządzenie wykazów spisów zdawczo- odbiorczych dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego i państwowego,

5) udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji z archiwum zakładowego,

6) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i sporządzanie protokołów zniszczeń,

7) należyte dbanie o pomieszczenie archiwum zakładowego i znajdującej się w nim dokumentacji.

6. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat,

2) miejsce pracy: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim),

3) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

4)  praca przy monitorze komputerowym  powyżej 4 godzin dziennie,

5) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

6) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  ( tj. styczniu 2021 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenia:

- „Oświadczam, że nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.”

- „Oświadczenie, że posiadam nieposzlakowaną opinię.”

- „Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.”

- „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 1 (sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum” w terminie do 03.03.2021r. do godz. 15.30. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Anna Opala  tel. 77 410 82 50 wew. 105

10. Dodatkowe informacje:

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ).

O stanowisko mogą ubiegać się poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu www.domaszowice.pl.

Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy w Urzędzie Gminy Domaszowice

Wyłoniony kandydat, zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane, po zakończeniu procedury naboru.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych w Urzędzie Gminy Domaszowice (REGON: 000532895) z siedzibą przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice jest Wójt, wykonujący czynności i zadania wynikające z przepisów prawa. Z administratorem można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora. Uwaga: Urząd przetwarza także dane osobowe w imieniu i na rzecz innych administratorów, oraz przetwarza dane w rejestrach centralnych prowadzonych w formie elektronicznej, dla których administratorem jest właściwy Minister w zależności od rodzaju sprawy.
 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące sposobui zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres siedziby Administratora, jak również pod numerem tel.: 887818800 lub poprzez e-mail: iod@domaszowice.pl
 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.), a także w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.
 4. ODBIORCY DANYCH: Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania procesu rekrutacyjnego.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.
 8. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osób których dane dotyczą.
 9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 10. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 11. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Urszula Medyk