Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Rozbiórka wiaduktu nad linią kolejową nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów w miejscowości Strzelce

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - aneks nr 2.pdf (130,02KB)

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - aneks nr 1.pdf (129,35KB)

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf (246,78KB)

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (96,48KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (205,20KB)

PDFwniosek o zmianę SIWZ.pdf (101,27KB)

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (74,64KB)

PDFZmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.pdf (100,36KB)

PDFekspertyza techniczna wiaduktu z 2018 r..pdf (11,11MB)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - PDFSTWIORB.pdf (731,54KB)

PDFprzedmiar robót.pdf (88,72KB) - element pomocniczy

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (161,41KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf (403,18KB)

DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx (22,40KB)

DOCXzałącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (18,50KB)

DOCXzałącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (19,81KB)

DOCXzałacznik nr 3 do oferty- grupa kapitałowa.docx (14,17KB)

DOCXzalącznik nr 4 do oferty- zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx (14,71KB)

DOCXzałącznik do oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (19,69KB)

DOCXzałącznik do oferty - wykaz robót budowlanych.docx (20,02KB)

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf (532,54KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (361,68KB)

PDFProjekt rozbiórki + uzgodnienia.pdf (9,09MB)

PDFuzgodnienia z PKP PLK S.A..pdf (1,23MB)