Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. księgowości budżetowej - Rozstrzygnięty

Domaszowice, 23.12.2020 r.

INFORMACJA

Wójta Gminy Domaszowice o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej wybrana została

Pani Grażyna Dubowiecka-Pacholik

zamieszkała w Namysłowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne jak i merytoryczne do zatrudnienia na stanowisku ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                                   /-/ Urszula Medyk


Domaszowice, 15.12.2020 r.

LISTA
kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Domaszowicach.

Informuję, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej zgłosiło się 2 kandydatów. Po dokonaniu weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych do następnego etapu rekrutacji Komisja zakwalifikowała następującą osobę:

 1. Grażyna Dubowiecka-Pacholik – zam. Namysłów

O drugim etapie naboru (rozmowie kwalifikacyjnej) kandydat zostanie poinformowany.

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                               /-/ Anna Bodzioch


Domaszowice, 30.11.2020 r.

OR.2110.4.2020.AB

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 w Urzędzie Gminy Domaszowice

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

2. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5 letni staż pracy,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 • znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • dyspozycyjność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • preferowany kierunek  studiów Ekonomia,
 • staż pracy na stanowisku księgowym,
 • znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • doświadczenie pracy w urzędzie gminy bądź w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość obsługi komputera (programy finansowo-księgowe, pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętność organizacji pracy własnej

5. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1. Ewidencja księgowa wydatków i majątku Urzędu Gminy.

2. Prowadzenie rejestru zakupu podatku VAT.

3. Prowadzenie rejestru polis ubezpieczeniowych.

4. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych
     i innych sprawozdań w części dotyczącej ewidencjonowanych operacji gospodarczych.

5. Ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz ewidencja ilościowa
    pozostałego wyposażenia Urzędu Gminy i  jednostek oświatowych.

6. Sporządzanie poleceń przelewów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów księgowych.

8. Sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych dotyczących Urzędu
    Gminy.

6. Warunki pracy na stanowisku:

1.  Praca na pełny etat.

2. Miejsce pracy: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim).

3. Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

4.  Praca przy monitorze komputerowym  powyżej 4 godzin dziennie.

5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

6. Wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym.

7. Informacja dotycząca  zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. październik 2020 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.   

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenia:

- „Oświadczam, że nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

- „Oświadczam, że posiadam pełna zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.”

- „Oświadczenie, że posiadam nieposzlakowaną opinię.”

- „Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.”

- „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 1 (sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w terminie do 11 grudnia 2020 r. do godz. 15.30. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Anna Opala  tel. 077 4 108 250 wew. 105

10. Dodatkowe informacje:

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

O stanowisko mogą ubiegać się poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu www.domaszowice.pl.

Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy w Urzędzie Gminy Domaszowice

Wyłoniony kandydat, zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane, po zakończeniu procedury naboru.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice

Zgodnie z art. 13 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych – kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice jest Urząd Gminy Domaszowice z siedzibą w Domaszowicach, ul.Główna26, 46-146 Domaszowice.

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Domaszowice z dniem 25 maja 2018 r. jest Pan Jacek Majcher, e-mail: .pl tel.: +48 77 4108250.

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeks pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika w Urzędzie Gminy Domaszowice oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych  wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami
w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

6. W zakresie Pana/Pani danych osobowych na zasadach określonych w RODO, przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego/jej dane osobowe przetwarzanie  są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wójt Gminy Domaszowice

/-/  Urszula Medyk