Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Domaszowice, dnia 21.10.2020 r.

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W pkt 1. Przedmiot zamówienia

Po zdaniu pierwszym, które brzmi: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice. Dodaje się zapis: „Zakup podkładów mapowych jest kosztem Wykonawcy”

W załączniku do zapytania ofertowego – wykaz wniosków o zmianę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w poz. 58

zapis: „Ponadto, planuje się wprowadzić możliwość lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na terenie całej Gminy Domaszowice, w miejscach gdzie będzie to możliwe”

zastępuje się zapisem:

„Ponadto, planuje się wprowadzić możliwość lokalizacji farm fotowoltaicznych/ogniw fotowoltaicznych na terenie całej Gminy Domaszowice, w miejscach gdzie będzie to możliwe”.

W pkt 8

zapis: „Termin złożenia oferty: do 23.10.2020 r. do godz. 1000

zastępuje się zapisem: „Termin złożenia oferty: do 26.10.2020 r. do godz. 1000

 

                                                                                                                       / - /  Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                                 Urszula Medyk

 

 

 

Domaszowice, dnia 15.10.2020 r.

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice. Zakres zmian opisano w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 293, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminny
 3. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.)
 4. Pozostałych przepisów mających zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

II. Obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie wszelkiej dokumentacji formalnoprawnej do momentu zakończenia zadania, w szczególności:

 1. Przygotowanie ogłoszeń oraz obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium,
 2. Przygotowanie zawiadomień do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany studium,
 3. Przygotowanie projektu wykazu wniosków złożonych do projektu zmiany studium wraz z propozycją ich rozstrzygnięcia w wersji .doc
 4. Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, ocen wraz z obowiązkiem sporządzenia wymaganych opracowań do dokumentacji formalno-prawnej (należy wykonać po 2 egzemplarze każdego z opracowań niezbędnych do opiniowania i uzgadniania przez właściwe organy);
 5. Przygotowanie projektu dot. wykazu opinii i uzgodnień złożonych do projektu zmiany studium w wersji .doc,
 6. Przygotowanie projektu obwieszczenia i ogłoszenia dotyczącego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium (wersja tekstowa i graficzna w formacie pdf),
 7. Przygotowanie projektu wykazu złożonych uwag do projektu zmiany studium wraz ze sposobem ich rozstrzygnięcia w wersji .doc,
 8. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium w wersji .doc i .pdf,
 9. Ewentualnie dokumentację dotyczącą uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 10. Uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz w sesjach Rady Gminy, w celu zaprezentowania projektu studium bądź wyjaśnienia przyjętych rozwiązań,
 11. Wprowadzenie w projekcie Studium zmian wynikających z uwag Wójta Gminy Domaszowice, uwag Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, uzgadniania i opiniowania oraz uwzględnionych uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium;
 12. Uczestnictwo w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami,
 13. Udział w prezentacji projektu studium przed Wójtem Gminy Domaszowice oraz udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami,
 14. Przygotowanie podsumowania i uzasadnienia wynikających z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 15. Pokrycie kosztów poprawek, uzupełnień oraz kosztów ewentualnego ponowienia procedury planistycznej w wyniku działania i postępowania organów wyższej instancji (m. in. rozstrzygnięć Wojewody Opolskiego).

III. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

 1. 2 komplety procedury planistycznej (wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1233) z dnia 26 maja 2004 r.) najpóźniej na tydzień przed podjęciem przez Radę Gminy Domaszowice uchwały dotyczącej uchwalenia zmiany studium;
 2. Dokument zmiany studium wraz z załącznikami, tj. wydrukowana część tekstowa [zbindowana] i graficzna w wersji barwnej – 3 egzemplarze; w tym jeden do procedury dla Wojewody, jeden dla Starosty, jeden do procedury dla organu);
 3. Wykonania przedmiotu umowy w następującej liczbie egzemplarzy:

- Studium – 3 egzemplarze w postaci papierowej kolorowej - rysunek studium należy sporządzić na mapie topograficznej w skali 1:10000 wraz z załączonym nośnikiem CD zawierającym studium w formacie doc i pdf [część tekstowa] oraz jpg i tiff [część graficzna]

- rysunek studium - 1 egzemplarz w postaci zafoliowanej planszy [kolorowy] w skali 1:10000

- rysunek studium - 1 egzemplarz CD zawierający rysunek studium w postaci wektorowej wraz z wypełnieniami [szrafurami] w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych [wskazany układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000] w formacie typu shp z umożliwieniem sporządzania wypisów i wyrysów ze studium w wersji komputerowej dla poszczególnych działek [rysunek uwzględniający treść mapy ewidencyjnej];

IV. Uzasadnienie i podsumowanie wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w wersji elektronicznej.

V. Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonaniu przedmiotu zamówienia do czasu opublikowania zmiany studium w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, w tym do wzięcia czynnego udziału w dyskusjach publicznych dotyczących projektu zmiany studium oraz udziału w innych spotkaniach wyznaczonych przez Wójta Gminy Domaszowice i dotyczących przedmiotu zamówienia,
 2. Wprowadzania zakresu i rodzaju ustaleń do projektu zmiany studium wynikających z uzasadnienia do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków jakie zostaną złożone do ww. projektu przez osoby fizyczne, inne organy jak i instytucje,
 3. Wykonania w imieniu Wójta Gminy Domaszowice, za jego pośrednictwem i w uzgodnieniu z nim, zadań wynikających z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z zastrzeżeniem, że wszystkie projekty pism i ogłoszeń przygotowuje Wykonawca i podpisuje Wójt Gminy.

VI. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia obejmuje maksymalnie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowania ekofizjograficznego powinno zostać wykonane w czasie maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VII. Miejsce złożenia oferty:

Elektronicznie na adres: lub w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice – wówczas decyduje data wpływu do tut. Urzędu.

VIII. Termin złożenia oferty: do 23.10.2020 r. do godz. 1000

IX. Warunki płatności:

1) Zamawiający etapuje prace oraz płatności,

2) Zamawiający sporządzi harmonogram prac, w którym określone będą czasookresy wykonania poszczególnych etapów zmiany studium, harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy,

3) Płatność za wykonanie zmiany studium będzie etapowana i nastąpi po zakończeniu etapu, wg harmonogramu.

X. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: podinspektor ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania przestrzennego – Karolina Polak, tel. kontaktowy: 77 410 82 50, wew. 111.

XI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem wynikającym z opracowania lub zmiany co najmniej dwóch studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującego swoim zakresem obszar całej gminy/miasta, w których dodatkowo występowały obszary objęte formami ochrony przyrody oraz z wyznaczonymi obszarami pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, a także ich strefy ochronne, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.), w ciągu ostatnich 5 lat.

XII. Sposób przygotowania oferty:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz cenowy ofert wraz z harmonogramem wykonania prac;

2. Kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Wykaz wykonanych usług, potwierdzający spełnianie warunków wiedzy i doświadczenia, opisanego w „Warunkach udziału w postępowaniu” wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone (np. referencje).

XIII. W załączeniu:

- Uchwała Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice,

- wykaz wniosków o zmianę w studium z wyszczególnieniem rodzaju zmian.

XIV. Kryteria oceny ofert:

Kryterium                       

Waga                        

Sposób przyznawania punktacji                                                                                                                                         

cena

80%

liczona zgodnie z wzorem:

An = Pmin/Pn * 100 pkt * 80%

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

n – numer oferty,

Pmin – cena minimalna brutto wśród złożonych ofert,

Pn – cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę.

 

doświadczenie

 

20%

 

ilość wykonanych opracowań i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującego swoim zakresem obszar całej gminy/miasta, w których dodatkowo występowały obszary objęte formami ochrony przyrody oraz z wyznaczonymi obszarami pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, a także ich strefy ochronne, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.), w ciągu ostatnich 5 lat:

do 2 szt. – 0 pkt,

od 3 do 5 szt. – 10 pkt,

od 6 do 10 szt. – 20 pkt.

                                                                                              / - / Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) (dalej: RODO), informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Domaszowice, z siedzibą ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, e-mail: ug@domaszowice.pl

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Domaszowice: tel. 77410 82 50 wew.106, e-mail: iod@domaszowice.pl;

3.      Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym              z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice

4.       Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

5.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6.      Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

a)      sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);

b)      dostępu do danych osobowych (art.15 RODO;)

c)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

7.      Nie przysługuje Państwu prawo do:

a)      usunięcia danych osobowych w związku z (art. 17 RODO);

b)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;

c)      uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

9.      Dane osobowe podane przez Państwa są warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

PDFZałącznik nr 1. Uchwała nr XVIII.148.2020 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium.pdf (479,71KB)

PDFZałącznik nr 2. Wykaz wniosków o zmianę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf (540,88KB)